nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie ZdrowiaZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 czerwca 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 15, poz. 133, z póżn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
,,6a. Stanowisko wobec uwag zgłoszonych do projektu ustawy w trakcie uzgodnień wewnętrznych, komórka właściwa uzgadnia ze stałym członkiem Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującym realizację zadań należących do komórki właściwej.”;

2) w § 15 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
,,1a. Stanowisko wobec uwag zgłoszonych do projektu ustawy w trakcie uzgodnień zewnętrznych, komórka właściwa uzgadnia ze stałym członkiem Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującym realizację zadań należących do komórki właściwej.”;

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2004 r. Nr 15, poz. 134 i Nr 18, poz. 141, z 2007 r. Nr 6, poz. 19 i Nr 11, poz. 40.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-06-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3271 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.