nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznymZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 czerwca 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym
stacjom sanitarno-epidemiologicznym


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 24, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 2 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu, zwana dalej „Graniczną Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
2) w załączniku nr 3 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, zwana dalej „Graniczną Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
3) w załączniku nr 7 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu, zwana dalej „Graniczną Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
4) w załączniku nr 8 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suwałkach, zwana dalej „Graniczną Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
5) w załączniku nr 9 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, zwana dalej „Graniczną Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
6) w załączniku nr 10 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świnoujściu, zwana dalej „Graniczną Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
7) w załączniku nr 12 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, zwana dalej „Graniczną Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
8) w załączniku nr 13 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dorohusku, zwana dalej „Graniczną Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
9) w załączniku nr 14 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hrebennem, zwana dalej „Graniczną Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
10) w załączniku nr 15 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koroszczynie, zwana dalej „Graniczną Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166,
poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 170,
poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.
4) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 8, poz. 71 i Nr 12, poz. 114, z 2004 r. Nr 2, poz. 15, Nr 4, poz. 28, Nr 7, poz. 68, Nr 11, poz. 90, 93, 101 i 104 i Nr 14, poz. 118, z 2005 r.
Nr 16, poz. 85 oraz z 2006 r. Nr 4, poz. 14.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-06-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3264 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.