nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2008 roku oraz realizujących je podmiotówDz.Urz.MZ.08.06.29 → z dnia 8 lipca 2008r.

zmiana Dz.Urz.MZ.08.13.86


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 24 czerwca 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2008 roku oraz realizujących je podmiotów


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2008 roku oraz realizujących je podmiotów, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodnicząca Zespołu – Anna Błaszczyk – Naczelnik Wydziału Organizacyjno -Prawnego Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia;
2) Wiceprzewodniczący Zespołu – Stefan Pechciński – Naczelnik w Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia;
3) pozostali członkowie Zespołu:
a) Joanna Próchniewicz – specjalista w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
b) Marta Fijołek - specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia,
c) Tomasz Kołakowski – starszy specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia,
d) Andrzej Poniatowski – specjalista w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia,
e) Kazimiera Nosowska – główny specjalista w Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia,
f) Anna Mieczkowska – Naczelnik w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

1. Zadaniem Zespołu jest przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji wyboru ofert oraz realizujących je podmiotów, którym zostaną przyznane dotacje celowe na realizację zadań publicznych.
2. Do zadań Zespołu w zakresie, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:
1) przeprowadzenie postępowania konkursowego;
2) rozpatrzenie odwołań składanych przez podmioty w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym;
3) przygotowanie do akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia wniosku zawierającego listę wybranych ofert oraz realizujących je podmiotów.

§ 4.

Przewodniczący Zespołu w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych opinii może zapraszać na posiedzenia, ekspertów z dziedziny rehabilitacji medycznej oraz znajomości specyfiki potrzeb osób niepełnosprawnych oraz specjalistów z dziedziny prawa.

§ 5.

1. Zespół realizuje zadania, o których mowa w § 3, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, Nr 96, poz. 873 z późn. zm. 3).
2. Zespół działa zgodnie z Regulaminem pracy Zespołu, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 6.

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 7.

1. Członkowie Zespołu wymienieni w § 2 nie otrzymują wynagrodzenia za udział
w pracach Zespołu.
2. Osoby wymienione w § 4 otrzymują wynagrodzenie za udział w pracach Zespołu na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej.
3. Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu pokrywane są z budżetu państwa,
z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia , rozdział 85195 – Pozostała działalność.

§ 8.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
2. Zarządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2008 roku.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-06-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4255 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.