nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania nowych rozwiązań systemowych w zakresie zaopatrzenia zakładów opieki zdrowotnej w immunoglobulinę anty-D oraz sposobu jej finansowaniaDz.Urz.MZ.08.07.31 → z dnia 15 lipca 2008r.

Zarządzenie
Ministra Zdrowia1)

z dnia 2 lipca 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania nowych rozwiązań systemowych w zakresie zaopatrzenia zakładów opieki zdrowotnej w immunoglobulinę anty-D oraz sposobu jej finansowania


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 2003 r., Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw opracowania nowych rozwiązań systemowych w zakresie zaopatrzenia zakładów opieki zdrowotnej w immunoglobulinę anty-D oraz sposobu jej finansowania, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon – Konsultant krajowy w Dziedzinie Transfuzjologii Klinicznej;
3) Sekretarz Zespołu – Marta Kubacka – przedstawiciel Narodowego Centrum Krwi; pozostali członkowie Zespołu:
a) Agnieszka Beniuk-Patoła – Dyrektor Narodowego Centrum Krwi,
b) Mateusz J. Kuczabski – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Krwi,
c) Marlena Jankowiak – przedstawiciel Departamentu Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia,
d) Joanna Startek – przedstawiciel Departamentu Świadczeń i Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia,
e) Agnieszka Chmiel – przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
f) Łukasz Widarski - przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

1. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu może powoływać ekspertów, spośród osób dysponujących specjalistyczną wiedzą lub doświadczeniem, w celu sporządzenia opinii lub ekspertyz.

§ 4.

1. Do zadań Zespołu należy opracowanie nowych rozwiązań systemowych w zakresie zaopatrzenia zakładów opieki zdrowotnej w immunoglobulinę anty-D oraz sposobu jej finansowania, w szczególności umożliwiających podanie immunoglobuliny anty-D wszystkim pacjentkom z konfliktem serologicznym w ramach finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2. Zespół przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycje rozwiązań, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 sierpnia 2008 r.
3. Po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia przygotowanych przez Zespół propozycje rozwiązań, Zespół ulega rozwiązaniu.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) ustalanie porządku posiedzenia Zespołu;
4) planowanie i organizowanie prac Zespołu;
5) powoływanie zespołów problemowych do wykonania określonego zadania oraz powoływanie przewodniczących tych zespołów;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7) informowanie osoby sprawującej nadzór nad działalnością Zespołu, o której mowa w § 8, o bieżącej działalności Zespołu;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw Zdrowia, związanych z przedmiotem działania Zespołu .

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Z przebiegu posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje osoba prowadząca posiedzenie.
3. Decyzje Zespołu są podejmowane w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu lub osoby go zastępującej.
4. Decyzje Zespołu mogą być także podejmowane w trybie uzgodnień korespondencyjnych.
5. Zespół przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informacje o bieżącej działalności zespołu nie rzadziej niż dwa razy do dnia wskazanego w § 4 ust. 2.

§ 7.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub upoważnionego przez niego członka Zespołu, udzielają Zespołowi pomocy przy wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 8.

Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje członek Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, nadzorujący prace Narodowego Centrum Krwi.

§ 9.

1. Członkom Zespołu, a także innym osobom zaproszonym przez Przewodniczącego Zespołu, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Osoby, o których mowa w § 3, mogą otrzymać wynagrodzenie za udział w pracach Zespołu na podstawie zawartej umowy cywilno - prawnej.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r., Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661)

§ 10.

Koszty działalności Zespołu są finansowane z budżetu państwa, z części
46 – Zdrowie, dział – 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85143 – Publiczna Służba Krwi.

§ 11.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Narodowe Centrum Krwi.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-07-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6388 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.