nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Białymstoku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podlaskiegoDz.Urz.MZ.08.07.33 → z dnia 15 lipca 2008r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 lipca 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podlaskiego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podlaskiego
(Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 71, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, zwana dalej „Wojewódzką Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Wojewódzka Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Dział Ekonomiczny i Administracyjny:
a) Oddział Administracyjny,
b) Oddział Ekonomiczny,
c) Sekcja Zamówień Publicznych;
2) Dział Laboratoryjny:
a) Sekcja Analizy Instrumentalnej,
b) Sekcja Badań Epidemiologiczno-Klinicznych,
c) Sekcja Badań i Pomiarów w Środowisku Pracy,
d) Sekcja Badań i Pomiarów w Zakresie Higieny Radiacyjnej ze stanowiskami pracy do spraw pomiarów radiacyjnych w Łomży,
e) Sekcja Badań Mikrobiologicznych,
f) Sekcja Badań Powietrza, Wody i Gleby,
g) Sekcja Badań Żywności Genetycznie Zmodyfikowanej,
h) Sekcja Badań Żywności, Przedmiotów Użytku i Struktury Żywienia;
3) Oddział Epidemiologii;
4) Oddział Higieny Komunalnej;
5) Oddział Higieny Pracy;
6) Oddział Higieny Radiacyjnej;
7) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
8) Oddział Nadzoru Zapobiegawczego;
9) Oddział Promocji Zdrowia;
10) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
11) Sekcja Informatyki;
12) Sekcja Kadr i Szkolenia;
13) Sekcja Obsługi Sekretariatu;
14) Sekcja Statystyki i Analiz;
15) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej;
16) Stanowisko Pracy do Spraw Kontaktów z Mediami;
17) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
18) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
19) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Laboratorium;
20) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;
21) Stanowisko Pracy Radców Prawnych.”;
2) w załączniku nr 2 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Augustowie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
3) w załączniku nr 3 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
4) w załączniku nr 4 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku Podlaskim, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
5) w załączniku nr 5 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grajewie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
6) w załączniku nr 6 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
7) w załączniku nr 7 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolnie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
8) w załączniku nr 8 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
9) w załączniku nr 9 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mońkach, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
10) w załączniku nr 10 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sejnach, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
11) w załączniku nr 11 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siemiatyczach, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
12) w załączniku nr 12 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
13) w załączniku nr 13 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suwałkach, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
14) w załączniku nr 14 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wysokiem Mazowieckiem, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;
15) w załączniku nr 15 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zambrowie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.
4) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 3, poz. 25, Nr 5, poz. 42, Nr 8, poz. 67, Nr 9, poz. 85 i Nr 11, poz. 104, z 2004 r. Nr 2, poz. 10, Nr 5, poz. 58 i Nr 14, poz. 121 oraz z 2005 r. Nr 16, poz. 76 i Nr 19 poz. 102.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-07-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3375 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.