nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji w 2008 r.Dz.Urz.MZ.08.09.64 → z dnia 1 września 2008r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 5 sierpnia.2008 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji w 2008 r.


Na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 2)), w związku z art. 14 ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 117) z uwzględnieniem zmian dokonanych w planie dotacji w trakcie roku budżetowego, ogłasza się wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 9 do ustawy budżetowej na 2008 r. wraz z przyznanymi dla nich w budżecie państwa w części 46 – Zdrowie, dziale 803 - Szkolnictwo wyższe, kwotami dotacji podmiotowych.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218; Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; Nr 82 poz. 560.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-08-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3642 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.