nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w SłupskuDz.Urz.MZ.08.09.56 → z dnia 1 września 2008r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 7 sierpnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 12, poz. 120, z 2004 r. Nr 15, poz. 131, z 2006 r. Nr 3, poz. 7 oraz z 2007 r. Nr 12, poz. 49) wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule po wyrazie „Krwiolecznictwa” dodaje się wyrazy „im. Jana Pawła II”;
2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.”;
3) w tytule załącznika do zarządzenia po wyrazie „Krwiolecznictwa” dodaje się wyrazy „im. Jana Pawła II”;
4) w załączniku do zarządzenia:
a) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku, zwane dalej „Regionalnym Centrum”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku w samodziedzielny zakład opieki zdrowotnej.”,
b) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:
1) Terenowy Oddział w Chojnicach;
2) Terenowy Oddział w Lęborku;
3) Terenowy Oddział w Miastku;
4) Dział Administracyjno-Gospodarczy;
5) Dział Dawców i Pobierania Krwi;
6) Dział Finansowo-Księgowy;
7) Dział Laboratoryjny:
a) Pracownia Chemiczno-Analityczna i Analiz Lekarskich,
b) Pracownia Diagnostyki Chorób Przenoszonych przez Krew,
c) Pracownia Serologii Grup Krwi;
8) Dział Preparatyki i Ekspedycji;
9) Dział Zapewnienia Jakości;
10) Sekcja do Spraw Organizacyjnych i Sprawozdawczości;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-08-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3948 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.