nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”Dz.Urz.MZ.08.09.60 → z dnia 1 września 2008r.
zmiana Dz.Urz.MZ.07.13.68
Dz.Urz.MZ.09.06.32


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 sierpnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) w związku z uchwałą nr 29/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” oraz § 3 Porozumienia między Ministrem Zdrowia a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie realizacji Programu Wieloletniego na lata 207-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 13, poz. 68) w sprawie powołania Rady Programu Wieloletniego na lata 207-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” w § 3 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 1:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) Przewodniczący Rady - Adam Fronczak, Podsekretarz Stanu,”,
b) lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) prof. dr hab. Witold Rużyłło, dyrektor Instytutu Kardiologii”,
c) dodaje się lit. f w brzmieniu:
„f) Anna Mieczkowska - Naczelnik Wydziału w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego;”;
2) w pkt 2:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) Zastępca Przewodniczącego - prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska,”,
b) lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) Dorota Kościelecka - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;”;
3) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przedstawiciele Koordynatora Programu:
a) dr Jan Sarna - Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii,
b) mgr inż. Roman Kustosz - Kierownik Pracowni Sztucznego Serca w Instytucie Protez,
c) prof. dr hab. Jolanta Dobosz - Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 169, poz. 1414, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-08-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4856 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.