nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny i weryfikacji kosztów zadań wykonywanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w ramach dotacji celowej na realizację zadań przejętych przez samorząd od administracji państwowejDz.Urz.MZ.08.09.63 → z dnia 1 września 2008r.
zmiana:
Dz.Urz.MZ.2012.54
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 1 września 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny i weryfikacji kosztów zadań wykonywanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w ramach dotacji celowej na realizację zadań przejętych przez samorząd od administracji państwowej


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw oceny i weryfikacji kosztów zadań wykonywanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w ramach dotacji celowej na realizację zadań przejętych przez samorząd od administracji państwowej, zwany dalej,,Zespołem’’.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 ust.1 pkt 3 lit. d - f wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Pan Marek Haber - członek Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorujący prace Departamentu Pielęgniarek i Położnych;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pani Jolanta Skolimowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych;
3) pozostali członkowie Zespołu:
a) Pani Halina Michałkowska – Główny Księgowy Części 46 – Budżet Państwa,
b) Pani Katarzyna Pietrzak– specjalista w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji,
c) Pani Ewa Macieszko – główny specjalista w Departamencie Pielęgniarek i Położnych,
d) Pani Hanna Gutowska – Skarbnik Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
e) Pani Monika Kowalska – członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
f) Pan Marian Nadziejko – członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby inne niż wymienione w ust. 1, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest oszacowanie wysokości kosztów zadań wykonywanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych w ramach dotacji celowej na realizację zadań przejętych przez samorząd od administracji państwowej.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
4) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
5) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
6) wyznaczenie Sekretarza Zespołu.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zadania określone w ust. 2 wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1. Zespół działa na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisują Sekretarz Zespołu i osoba prowadząca posiedzenie Zespołu.

§ 6.

Po wykonaniu zadania, o którym mowa w § 3, Zespół zakończy swoją działalność.

§ 7.

1. Z tytułu realizacji zadania, o którym mowa w § 3, członkom Zespołu oraz osobom określonym w § 2 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Osobom określonym w § 2 ust. 2 w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Pielęgniarek i Położnych.

§ 9.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 Zdrowie, działu – 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85 195 – Pozostała działalność.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-09-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5023 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.