nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zatwierdzenia statutu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu HigienyDz.Urz.MZ.08.09.57 → z dnia 1 września 2008r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 sierpnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny


Na postawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego - Państwowemu Zakładowi Higieny zatwierdza się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 17, poz. 95).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 134, poz. 934 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-08-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4015 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.