nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej w aptece01.10.2008r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu
16.09.2008 r. Pismo nr MZ-NS-ZM-0212-14388-7/JŚ/08
16.09.2008 r. Pismo DKRM-142-663(2)/08
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 września 2008 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 15 października 2008 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
j.swiechowicz@mz.gov.plProjekt z dn. 12.09.2008 r.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia……………………..2008 r.
w sprawie praktyki zawodowej w aptece


Na podstawie art. 2c ust. 6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z 2004 r. Nr 92, poz. 885, z 2007 r. Nr 176 poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 47, poz. 273) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa ramowy program praktyki zawodowej w aptece, zwanej dalej „praktyką”, sposób jej odbywania, dokumentowania i zaliczania, w tym wzór dziennika praktyki.

§ 2.

1. Praktyka rozpoczyna się po wykonaniu i obronie pracy magisterskiej z dniem 1 października i kończy się po 6 miesiącach pod warunkiem zrealizowania pełnego programu praktyki w łącznej liczbie 960 godzin dydaktycznych.
2. Godzina dydaktyczna realizacji zajęć w ramach praktyki w aptece trwa 60 minut.
3. W uzasadnionych przypadkach, nie później niż na miesiąc przed wnioskowanym terminem rozpoczęcia praktyki student, który spełnia wymagania określone w ust. 1, może zwrócić się do dziekana uczelni, na której studiuje, zwanego dalej „dziekanem” z pisemną prośbą o zezwolenie na rozpoczęcie praktyki w terminie innym niż określony w ust. 1.

§ 3.

1. Student odbywa praktykę w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej w wymiarze przeciętnie 8 godzin dydaktycznych na dobę w przeciętnie 5 dniowym tygodniu praktyki z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.
2. W przypadku gdy praktyka odbywa się w aptece szpitalnej, co najmniej 3 miesiące praktyki powinny odbywać się w aptece ogólnodostępnej.
3. Jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy w aptece, może być stosowany system równoważnego czasu praktyki, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu praktyki, nie więcej jednak niż do 12 godzin dydaktycznych w przyjętym okresie rozliczeniowym. Przedłużony dobowy wymiar czasu jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu odbywania praktyki w innych dniach lub dniami wolnymi od praktyki.
4. Miesięczny rozkład czasu praktyki ustala opiekun praktyki, o którym mowa w art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, zwany dalej „opiekunem”.

§ 4.

1. Wymiar czasu praktyki w okresie rozliczeniowym ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności na praktyce, przypadających do odbycia w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym w aptece rozkładem czasu pracy.
2. Czas trwania praktyki ulega przedłużeniu w przypadku:
1) nieprzerwanej niezdolności do realizacji praktyki z powodu choroby, przez okres dłuższy niż 7 dni w miesiącu;
2) urlopu, o którym mowa w art. 172 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)).
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, dziekan decyduje o przedłużeniu praktyki w wymiarze pozwalającym na pełną realizację programu i powiadamia kierownika apteki o przedłużeniu czasu trwania praktyki, określając okres i przyczynę przedłużenia praktyki.

§ 5.

1. Listę aptek, które uzyskały pozytywne opinie, o których mowa w art. 2c ust.1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej uczelni oraz na uczelni w miejscu wyznaczonym przez dziekana, nie później niż do dnia 1 czerwca.
2. Jeżeli student zamierza odbywać praktykę w aptece, mieszczącej się na terenie innego województwa niż województwo właściwe ze względu na siedzibę wydziału farmaceutycznego uczelni medycznej, na której studiuje, powinien co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem praktyki zwrócić się do dziekana z pisemnym, uzasadnionym wnioskiem o wyrażenie zgody na odbywanie praktyki we wskazanej przez siebie aptece.
3. Realizacja praktyki w aptece mieszczącej się na terenie województwa innego niż województwo właściwe ze względu na siedzibę uczelni medycznej wymaga każdorazowo pisemnej zgody dziekana wydziału uczelni na której studiuje student oraz dziekana wydziału uczelni działającej na obszarze województwa, na którym zlokalizowana jest apteka, w której student zamierza odbywać praktykę.

§ 6.

1. Student otrzymuje od dziekana skierowanie na praktykę zawierające:
1) imię i nazwisko studenta;
2) nazwę i adres apteki, w której ma być odbywana praktyka;
3) imię i nazwisko nauczyciela akademickiego wyznaczonego przez dziekana pełniącego nadzór nad realizacją praktyki, zwanego dalej „koordynatorem praktyki”;
4) datę rozpoczęcia praktyki;
2. Student odbywa praktykę zgodnie z planem praktyki opracowanym przez opiekuna a zatwierdzonym przez koordynatora praktyki na podstawie ramowego programu praktyki, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. Opiekun prowadzi ewidencję czasu odbywania praktyki do celów prawidłowego ustalenia wymiaru czasu odbywania praktyki i zaliczenia praktyki.
4. Koordynator praktyki w ramach prowadzonego nadzoru co najmniej dwukrotnie prowadzi hospitację praktyki.
5. Z hospitacji zajęć jest sporządzany protokół uwzględniający:
1) imię i nazwisko studenta;
2) nazwę i adres apteki;
3) imię i nazwisko opiekuna;
4) datę hospitacji;
5) imię i nazwisko osoby hospitującej;
6) uwagi osoby hospitującej dotyczące przebiegu praktyki:
a) warunków, w jakich prowadzona jest praktyka,
b) zgodności realizacji zajęć z przepisami dotyczącymi odbywania praktyki w szczególności z ramowym programem praktyki,
c) zgodności realizacji zajęć z zatwierdzonym planem praktyki,
d) zgodności realizacji zajęć z ustalonym przez opiekuna miesięcznym rozkładem czasu praktyki,
e) innych istotnych dla realizacji celów praktyki elementów procesu dydaktycznego.

§ 7.

1. Student wykonuje czynności fachowe wynikające z planu praktyki pod nadzorem opiekuna.
2. Opiekun zaznajamia studenta na początku praktyki z planem praktyki, zakresem zadań, oraz sposobem wykonywania zadań na wyznaczonych stanowiskach.
3. Student ma prawo do zapoznania się ze swoim miesięcznym rozkładem czasu praktyki przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Student odbywa praktykę poprzez:
1) sumienne i staranne wykonywanie czynności i zadań wynikających z realizacji programu praktyki;
2) przestrzeganie ustalonego harmonogramu i czasu odbywania praktyki;
3) przestrzeganie przepisów i zasad etycznych dotyczących wykonywania zawodu farmaceuty;
4) przestrzeganie regulaminu i ustalonego w aptece porządku;
5) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
6) dbanie o dobro apteki, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić kierownika apteki na szkodę;
7) przestrzeganie w czasie praktyki zasad współżycia społecznego.

5. Student w ramach praktyki może brać udział w dodatkowych formach szkolenia poprzez uczestnictwo w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych i innych formach kształcenia organizowanych przez uczelnie, instytuty, towarzystwa naukowe, samorząd zawodowy i inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność naukowo-badawczą w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych.
6. Udział w szkoleniach, o których mowa w ust. 5, powinien być udokumentowany w dzienniku praktyk.
7. Udokumentowany udział w szkoleniach, o których mowa w ust. 5, jest zaliczany do czasu trwania praktyki w wymiarze nie większym niż 30 godzin.

§ 8.

1. Student prowadzi dziennik praktyki, w którym odnotowuje wykonywane czynności praktyczne oraz nabywane umiejętności.
2. Wzór dziennika praktyki stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. Jeżeli wpisy w dzienniku dotyczą czynności wykonywanych pod nadzorem innej osoby niż opiekun, wymagają, oprócz potwierdzenia przez osobę nadzorującą zajęcia, dodatkowo potwierdzenia przez opiekuna.
4. W przypadku odbywania praktyki w kilku aptekach lub odbywania praktyki z przerwami, wpisy w dzienniku praktyki obejmują informacje dotyczące przebiegu kolejnych etapów praktyki w każdej z aptek, z uwzględnieniem dat rozpoczęcia i zakończenia okresu ich trwania. Odbycie praktyki potwierdza kierownik apteki, w której odbywany był ostatni etap praktyki.
5. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej zwolnieniem lekarskim lub nieobecności z innych ważnych przyczyn opiekun praktyki ustala w porozumieniu ze studentem sposób i formę zaliczenia danej części programu praktyki.
6. Po zakończeniu praktyki student przedkłada wypełniony dziennik praktyki dziekanowi, który wydał skierowanie.
7. Dziennik praktyki jest dołączany do dokumentacji przebiegu studiów, o której mowa w odrębnych przypisach.

§ 9

Praktykę zalicza dziekan na podstawie dziennika praktyki, a w szczególności na podstawie opinii opiekuna i koordynatora praktyki.

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

MINISTER ZDROWIA

1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz.1658 z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz.1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280 oraz 2008 Nr 70, poz. 416.


Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia wynikającego art. 2c ust. 6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z 2004 r. Nr 92, poz. 885, z 2007 r. Nr 176 poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 47, poz. 273).

Sześciomiesięczna praktyka w aptece stanowi integralny element programu studiów magisterskich na kierunku farmacja i ujęta jest w standardach kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia, w tym dla kierunku farmacja określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Realizowany aktualnie w Rzeczypospolitej Polskiej program kształcenia na tym kierunku, jest zgodny z wymaganiami dyrektywy, jednakże szczegółowego uregulowania wymaga sposób odbywania 6 -miesięcznej praktyki realizowanej przez studentów już po obronie pracy magisterskiej.

Zgodnie z projektem rozporządzenia celem praktyki jest pogłębianie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie farmacji aptecznej, zdobytych w czasie dotychczasowych studiów na kierunku farmacja, ze szczególnym uwzględnieniem: sporządzania produktów leczniczych, przechowywania i wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, opanowania w praktyce zasad opieki farmaceutycznej oraz podstaw etycznych, prawnych i organizacyjnych pracy farmaceuty w aptece. Praktyka odbywa się zgodnie z ramowym programem, który stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowego projektu rozporządzenia.

Student jest kierowany na praktykę przez dziekana. Przepisy przedmiotowego rozporządzenia dookreślają także gdzie, w jakim wymiarze może odbywać się praktyka a także określają sposób jej dokumentowania i zaliczania. Student prowadzi dziennik praktyki, który stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowego rozporządzenia.
Przedmiot projektowanego rozporządzenia jest zgodny prawem Unii Europejskiej, jak również nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.Ocena Skutków Regulacji


1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny
Wejście w życie projektu rozporządzenia ureguluje szczegółowy program praktyki zawodowej w aptece oraz zasady i sposób jej odbywania i zaliczania przez studentów kierunku farmacja oraz sposoby dokumentowania i zaliczania.
Projekt rozporządzenia dotyczy studentów kierunku farmacja, którzy w ramach studiów na kierunku farmacja, po obronie pracy magisterskiej odbywają sześciomiesięczną praktykę w aptece, która stanowi integralny element programu studiów magisterskich na kierunku farmacja. Projekt dotyczy także opiekunów praktyki, kierowników aptek oraz dziekanów wydziałów uczelni medycznych, które prowadzą studia na jednolitych studiach magisterskich kierunku farmacja.

2. Konsultacje społeczne
Projekt rozporządzenia został opracowany na podstawie propozycji i uzgodnień z Dziekanami wydziałów farmaceutycznych oraz Parlamentem Studentów RP. Ponadto, będzie przedmiotem szerokich konsultacji społecznych m.in. z Naczelną Radą Aptekarską, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Sekretariatem Ochrony Zdrowia KK NSZZ „Solidarność”, Federacją Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Federacją Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym, Konsultantami krajowymi w poszczególnych dziedzinach farmacji oraz ze wszystkimi uczelniami medycznymi w Polsce, które prowadzą studia na kierunku farmacja
Projekt został również zamieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).
Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w niniejszej ocenie, po ich zakończeniu.

3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Projekt rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego polegających na zwiększeniu wydatków lub zmniejszeniu dochodów.
Projekt nie będzie miał wpływu na wydatki budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Brak oddziaływania na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Brak oddziaływania na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Brak oddziaływania na sytuację i rozwój regionalny.

7. Wpływ regulacji na środowisko
Brak oddziaływania na środowisko.

8. Wpływ regulacji na zdrowie
Projekt poprzez doregulowanie sposobu realizacji praktyki zawodowej w aptece zwiększa bezpieczeństwo pacjentów, którym wydawane są produkty lecznicze i wyroby medyczne w aptekach.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-09-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8713 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.