nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystówROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 września 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów


Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 85) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego lekarz składa wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w danej dziedzinie medycyny do WCZP, na którego obszarze zamierza odbywać specjalizację, w terminach do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września każdego roku.”;
2) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19. 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza WCZP dwa razy w roku w terminach: od dnia 1 marca do dnia 31 marca oraz od dnia 1 października do dnia 31 października. 2. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie specjalizacji oraz postępowanie konkursowe.
3. Postępowanie konkursowe obejmuje i uwzględnia:
1) w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji:
a) jeżeli nie posiada żadnej lub odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia bądź tytułu specjalisty - wynik Lekarskiego Egzaminu Państwowego, zwanego dalej „LEP”, albo, w przypadku lekarza dentysty, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego, zwanego dalej „L-DEP”,
b) jeżeli posiada odpowiednią specjalizację I lub II stopnia bądź tytuł specjalisty - wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES albo wynik LEP/LDEP, na podstawie którego lekarz może uzyskać najkorzystniejszą liczbę punktów w tym postępowaniu,
2) średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku - w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie i w tym samym WCZP identycznej liczby punktów za LEP/LDEP albo liczby punktów za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES;
3) rozmowę kwalifikacyjną - w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów również za średnią ocen z okresu studiów.
4. Wynik postępowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych z LEP/L-DEP albo egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES i dodatkowo średniej ocen uzyskanych w okresie studiów lub dodatkowo rozmowy kwalifikacyjnej w przypadkach określonych w ust.3 pkt 2 i 3.
5. Maksymalna liczba punktów w postępowaniu konkursowym:
1) za LEP/LDEP uwzględnia maksymalną liczbę punktów za LEP/ LDEP określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy;
2) z egzaminu specjalizacyjnego w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES wynosi 200 punktów, przy czym:
a) za ocenę 3,0 otrzymuje się 116 punktów,
b) za ocenę 3,1-3,5 otrzymuje się 128 punktów,
c) za ocenę 3,6-3,9 otrzymuje się 140 punktów,
d) za ocenę 4,0 otrzymuje się 152 punkty,
e) za ocenę 4,1-4,5 otrzymuje się 164 punkty,
f) za ocenę 4,6-4,9 otrzymuje się 176 punktów,
g) za ocenę 5,0 otrzymuje się 188 punktów,
h) za ocenę 5,0 z wyróżnieniem otrzymuje się 200 punktów;
3) za średnią ocen uzyskanych w okresie studiów wynosi 6 punktów;
4) z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 15 punktów (3 pytania po 5 punktów);
5) w przypadku braku dokumentu potwierdzającego ocenę za test stanowiący część składową za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia – wynosi 140 punktów przyznanych lekarzowi za zaliczenie testu;
6) w przypadku braku dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia – wynosi 140 punktów przyznanych lekarzowi za posiadanie I lub II stopnia specjalizacji.
6. Do odbywania specjalizacji kwalifikuje się lekarzy, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie medycyny w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym, z wyjątkiem lekarzy, których komisja, o której mowa w ust. 8, nie zakwalifikowała do jej odbywania w poszczególnych trybach.
7. W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w ust.3 pkt 3, postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają powoływane i odwoływane przez właściwego wojewodę Państwowe Komisje Specjalizacyjne, zwane dalej „PKS”.
8. W skład PKS wchodzą lekarze specjaliści w dziedzinie medycyny objętej postępowaniem kwalifikacyjnym , a w szczególności;
1) właściwy konsultant wojewódzki, jako przewodniczący komisji;
2) przedstawiciel właściwej Okręgowej Rady Lekarskiej, zwanej dalej ORL;
3) przedstawiciel właściwego towarzystwa naukowego;
4) przedstawiciel WCZP.
9. WCZP kieruje lekarza ubiegającego się o rozpoczęcie specjalizacji do odpowiedniej komisji, o której mowa w ust. 7.
10. Od wyniku postępowania kwalifikacyjnego lekarz może się odwołać do właściwego wojewody w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.”;
3) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy.”;
4) w § 22 ust.6 otrzymuje brzmienie:
„6. WCZP kieruje lekarza do odbycia specjalizacji, po przedstawieniu przez niego dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 listopada lub do dnia 15 kwietnia.”;
5) w § 32 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Test do PES w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii opracowuje i ustala konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.”;
6) w § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. PES w dziedzinach urologii oraz anestezjologii i intensywnej terapii odbywa się w terminach ustalonych przez właściwego konsultanta krajowego w porozumieniu z Dyrektorem CEM.”.

§ 2.

W 2008 r.:
1) wniosek o przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego składa się do dnia 31 października 2008 r.;
2) postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w terminie 1-15 listopada 2008 r.;
3) Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego kieruje lekarza do odbycia specjalizacji do dnia 30 listopada 2008 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 216, poz. 1607).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-09-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 21331 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.