nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w BydgoszczyDz.Urz.MZ.08.10.66 → z dnia 15 września 2008r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 września 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 34, z 2005 r. Nr 18, poz. 96 oraz z 2007 r. Nr 12, poz. 61) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:
1) Terenowy Oddział w Brodnicy;
2) Terenowy Oddział w Chełmie;
3) Terenowy Oddział w Inowrocławiu;
4) Terenowy Oddział w Toruniu;
5) Terenowy Oddział we Włocławku;
6) Dział Administracyjno-Techniczny;
7) Dział Dawców Krwi;
8) Dział Finansowo-Księgowy;
9) Dział Laboratoryjny;
10) Dział Pobierania Krwi;
11) Dział Preparatyki i Ekspedycji;
12) Dział Zapewniania Jakości;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Obronności;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.Załączniki do dokumentu : zarz_bydgoszcz_1102008.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-09-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2970 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.