nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przygotowań do turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012Dz.Urz.MZ.08.10.69 → z dnia 15 września 2008r.
zmiana:
Dz.Urz.MZ.2012.17

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 4 września 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przygotowań do turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)), zarządza się,
co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw koordynacji przygotowań turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. l i m, wyrażają pisemnie zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Pan Adam Fronczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pan Wojciech Kutyła – Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu – Pani Magdalena Stakuć – starszy specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia; pozostali członkowie Zespołu:
a) Pani Anna Kamińska – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,
b) Pan Piotr Warczyński – Dyrektor Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
c) Pani Ineza Królik – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia,
d) Pani Sylwia Lis – Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,
e) Pan Edward Włodarczyk – Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych w Ministerstwie Zdrowia,
f) Pan Roman Danielewicz – Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
g) Pan Wojciech Kłosiński – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
h) Pani Elżbieta Jazgarska – Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
i) Pani Jolanta Skolimowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych,
j) Dyrektor Biura Prasy i Promocji w Ministerstwie Zdrowia,
k) Pan Andrzej Wojtyła - Główny Inspektor Sanitarny,
l) Pan Hubert Krysztofiak – Dyrektor Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej,
m) Pan Jerzy Smorawiński – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny sportowej.
2. W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w ust. 1, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy koordynacja przygotowań do turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w zakresie działań ministra właściwego do spraw zdrowia oraz współpraca w tym zakresie z Koordynatorem Krajowym ds. Opieki Medycznej PL.2012 Spółka z o.o.

§ 4.

1. Zespół działa kolegialnie.
2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
3. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
a) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz,
b) planowanie i organizowanie pracy Zespołu,
c) zwoływanie oraz prowadzenie posiedzeń Zespołu,
d) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

§ 5.

1. Zespół działa na posiedzeniach.
2. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

§ 6.

Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewnia Biuro Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

1. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia.
2. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
3. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 10.

Przewodniczący Zespołu zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.


§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.Załączniki do dokumentu : zarzadzenie_uefa_euro_1102008.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-09-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5166 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.