nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w BiałymstokuDz.Urz.MZ.08.10.65 → z dnia 15 września 2008r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 września 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 12, poz. 48, z 2006 r. Nr 13, poz. 63 oraz z 2007 r. Nr 12, poz. 62 i Nr 19, poz. 102) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3) pobieranie, preparatyka, badanie, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników;
4) produkcja odczynników i krwinek wzorcowych;”;
2) w § 8:
a) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4) orzekanie o dopuszczalności zabiegu uodpornienia w celu uzyskania osocza od dawców immunizowanych;
5) wykonywanie zabiegów uodpornienia dawców w celu uzyskania osocza do produkcji immunoglobuliny antyRhD i antyHBs;”,
b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) udzielanie konsultacji lekarskich związanych z leczeniem krwią i jej składnikami, lekami krwiopochodnymi, również w przypadkach powikłań poprzetoczeniowych;”,
c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) wykonywanie badań:
a) laboratoryjnych badań diagnostycznych,
b) badań zgodności tkankowej,
c) mikrobiologicznych badań laboratoryjnych;”,
d) dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) pobieranie krwi i jej składników.”;
3) w § 9 w ust. 1 dodaje się pkt 21 w brzmieniu:
„21) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.
Załączniki do dokumentu : zarzadzenie_bialystok_1102008.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-09-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4919 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.