nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w PoznaniuDz.Urz.MZ.08.10.70 → z dnia 15 września 2008r.
zmiana Dz.Urz.MZ.10.01.20


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 września 2008 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu w składzie:
1) Małgorzata Zadrożniak – Przewodniczący Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
2) Wanda Stryła – członek Rady – przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
3) Jacek Nikisch – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
4) Maria Januchowska – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
5) Michał Tomczak – członek Rady – przedstawiciel Rady Miasta Poznania;
6) Sebastian Migdalski – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
7) Elżbieta Skrzypczak – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 29 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 69).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.Załączniki do dokumentu : zarzadzenie_poznan_2102008.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-09-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5655 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.