nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podkarpackiegoDz.Urz.MZ.08.11.74 → z dnia 1 października 2008r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 września 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podkarpackiego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podkarpackiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.4)) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Dział Ekonomiczny i Administracyjny:
a) Oddział Administracyjny,
b) Oddział Ekonomiczny;
2) Dział Laboratoryjny:
a) Oddział Laboratoryjny w Przemyślu,
b) Oddział Laboratoryjny w Rzeszowie,
c) Oddział Laboratoryjny w Sanoku,
d) Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu,
e) Regionalne Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej w Tarnobrzegu;
3) Dział Nadzoru:
a) Oddział Epidemiologii,
b) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży,
c) Oddział Higieny Komunalnej,
d) Oddział Higieny Pracy,
e) Oddział Higieny Radiacyjnej,
f) Oddział Higieny Żywności i Żywienia,
g) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
5) Oddział do Spraw Systemów Jakości;
5) Oddział Kadr i Szkoleń;
6) Odział Organizacyjno-Prawny;
7) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Oddział Statystyki;
9) Sekcja Informatyki;
10) Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego;
11) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
12) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
13) Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
14) Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
15) Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;
16) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
17) Stanowisko Pracy Rzecznika Prasowego.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.
4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2004 r. Nr 14, poz. 112, z 2005 r.Nr 14, poz. 65, z 2007 r. Nr 3, poz. 9 oraz z 2008 r. Nr 5, poz. 20.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-09-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3450 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.