nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przygotowań Ministerstwa Zdrowia do realizacji zadań wynikających z przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.Dz.Urz.MZ.08.12.83 → z dnia 17 listopada 2008r.
zmiana Dz.Urz.MZ.10.7.41


Zarządzenie
Ministra Zdrowia 1)

z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przygotowań Ministerstwa Zdrowia do realizacji zadań wynikających z przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa
w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.


Na podstawie art.7 ust.4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz.199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§1.

Powołuje się Zespół do spraw koordynacji przygotowań Ministerstwa Zdrowia do realizacji zadań wynikających z przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa
w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r., zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy przygotowanie Ministerstwa Zdrowia do realizacji zadań określonych w §1, a w szczególności:
1) opracowanie założeń programu przygotowania kadr Ministerstwa Zdrowia do realizacji zadań związanych z przewodnictwem Rzeczpospolitą Polską w Radzie Unii Europejskiej oraz nadzór nad jego realizacją;
2) opracowanie założeń programu działań organizacyjnych związanych z realizacją zadań związanych z przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej oraz nadzór nad jego realizacją;
3) opracowanie projektu priorytetów Ministerstwa Zdrowia podczas sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;
4) opracowanie harmonogramu prac Rady EPSCO oraz kalendarza spotkań wysokiego szczebla wchodzących w zakres kompetencji Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Członek Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, którego zakres obowiązków obejmuje sprawy wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej;
2) Zastępca Przewodniczącego – Dyrektor Generalny;
3) Zastępca Przewodniczącego – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej;
4) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej;
5) członkowie Zespołu:
a) Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia,
b) Dyrektor Biura Kadr,
c) Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego,
d) Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji,
e) Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego,
f) Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej,
g) Dyrektor Biura Prasy i Promocji,
h) przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej,
i) przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji,
j) przedstawiciel Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych,
k) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
l) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,
m) przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych,
n) przedstawiciel Departamentu Nadzoru, kontroli i Skarg,
o) przedstawiciel Departamentu Spraw Obronnych,
p) przedstawiciel Biura Administracyjno – Gospodarczego.
2. W przypadku niemożności udziału dyrektora departamentu w posiedzeniu Zespołu, upoważnia on zastępcę dyrektora lub innego przedstawiciela departamentu do udziału w posiedzeniu.
3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w ust. 1 i 2 zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) akceptowanie porządku posiedzenia Zespołu;
4) akceptowanie składu ekspertów zapraszanych na posiedzenie Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu, jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Zastępca.

§ 5.

Sekretarz :
1) przygotowuje i prowadzi obsługę techniczną posiedzeń Zespołu;
2) opracowuje protokół ustaleń przyjętych przez Zespół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku nieobecności przewodniczącego – osoba prowadząca posiedzenie.

§ 6.

1. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

Posiedzenia Zespołu odbywają się przynajmniej raz na dwa miesiące lub w każdym czasie z inicjatywy Przewodniczącego Zespołu lub na wniosek członka Zespołu.

§ 8.

1. W celu realizacji zadań, Zespół może tworzyć podzespoły i grupy robocze.
2. W pracach Zespołu, podzespołów i grup roboczych, o których mowa w ust.1, mogą brać udział osoby dysponujące wiedzą merytoryczną w zakresie tematyki będącej przedmiotem prac Zespołu, niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, w szczególności:
1) eksperci zewnętrzni;
2) przedstawiciele administracji państw członkowskich Unii Europejskiej.

§ 9.

Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 10.

Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Departament Współpracy Międzynarodowej.

§ 11.

1. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność.
2. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 8 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
3. Osobom, o których mowa w § 8 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-11-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4692 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.