nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnejDz.Urz.MZ.08.12.79 → z dnia 17 listopada 2008r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 października 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów
w zakładach opieki zdrowotnej oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 10) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rachunku kosztów u świadczeniodawców”;

2) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Powołuje się Zespół do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rachunku kosztów u świadczeniodawców, zwany dalej „Zespołem”.”;

3) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Członkowie:
a) dr Wioletta Baran - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
b) Dariusz Oleński – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej,
c) Anna Makaruk - Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie,
d) Paweł Dąbrowski – Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski,
e) Przemysław Poznański – ekspert Agencji Oceny Technologii Medycznych,
f) Joanna Parkitna - przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych,
g) Krzysztof Tronczyński - przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych,
h) przedstawiciel Ministerstwa Finansów,
i) 3 przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
j) Elżbieta Waniewska – Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia,
k) Anna Miszczak - Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia,
l) Elżbieta Jazgarska – Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
m) Jacek Bębenek – Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
n) Łukasz Dembowski - Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
o) Marcin Stępnik - Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Do zadań Zespołu należy opracowanie i przedłożenie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rachunku kosztów u świadczeniodawców – zawierającego szczegółowe zasady prowadzenia rachunku kosztów u świadczeniodawców, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) oraz metody kalkulacji kosztów poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej, a także sposób i tryb realizacji sprawozdawczości w tym zakresie.”;

5) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przewodniczący Zespołu przedłoży ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt, o którym mowa w § 4, w terminie do dnia 31 października 2008 r.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Zespół ulega rozwiązaniu, po akceptacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia projektu, o którym mowa w § 4.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-10-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7779 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.