nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie MedycznymDz.Urz.MZ.08.12.77 → z dnia 17 listopada 2008r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 16 października 2008 roku
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania
projektu nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu nowelizacji ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101), zwany dalej ,,Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Przed powołaniem Zespołu, osoby wymienione w § 2 ust. 3 pkt 1-26, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą: Przewodniczący i członkowie.
2. Przewodniczącym Zespołu jest Marek Twardowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
3. Członkami Zespołu są:
1) prof. Juliusz Jakubaszko – Akademia Medyczna we Wrocławiu, krajowy konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej;
2) prof. Andrzej Zawadzki – Warszawski Uniwersytet Medyczny, mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej;
3) prof. Wojciech Gaszyński – Łódzki Uniwersytet Medyczny, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof;
4) prof. Janusz Andres – Prezes Polskiej Rady Resuscytacji;
5) prof. Jerzy Karski – Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
6) prof. Krystyn Sosada – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, śląski konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej;
7) dr n. med. Robert Gałązkowski – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe;
8) lek. med. Marek Gozdek – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Warszawie;
9) dr n. med. Marcin Rawicz – Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie;
10) dr n. med. Małgorzata Popławska – Prezes Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej;
11) lek. med. Włodzimierz Majewski - Naczelna Rada Lekarska;
12) Ewa Ślązak - Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych;
13) Krzysztof Słupianek – Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych;
14) Sebastian Jarosław Kuc – Polskie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych;
15) Jakub Rychlik – Polskie Zrzeszenie Ratowników Medycznych;
16) Czesław Olejniczak – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
17) Jacek Szarek – Krajowa Sekcja Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ Solidarność;
18) lek. med. Krzysztof Pomorski – lekarz koordynator ratownictwa medycznego województwa warmińsko-mazurskiego;
19) lek. med. Wojciech Brachaczyk – lekarz koordynator ratownictwa medycznego województwa śląskiego;
20) lek. med. Dariusz Lewiński – Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia w Szczecinie;
21) Beata Kalicka – Ogólnopolska Konfederacja Związków Zawodowych Ratownictwa Medycznego;
22) Roman Badach–Rogowski – Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego;
23) Mateusz Komza – Ogólnopolski Związek Zawodowy Służb Ratownictwa Medycznego;
24) Zbigniew Zdonek – Komisja Krajowa Sierpień 80;
25) Marek Muszer – Związek Zawodowy „Wzajemna Pomoc”;
26) przedstawiciele ministra właściwego do spraw wewnętrznych w liczbie nie większej niż 3 osoby;
27) przedstawiciele ministra właściwego do spraw zdrowia:
a) Anna Kamińska – dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,
b) Barbara Bańczak-Mysiak – zastępca dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,
c) pracownicy Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia,
d) pracownicy Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
e) pracownicy Departamentu Pielęgniarek i Położnych,
f) pracownicy Departamentu Polityki Zdrowotnej.

§ 3.

W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby,
niebędące jego członkami, zapraszane przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie projektu nowelizacji ustawy z dnia
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) nadzór nad pracami Zespołu;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) wyznaczenie Sekretarza Zespołu;
7) wyznaczenie osoby prowadzącej posiedzenia Zespołu oraz podpisującej protokoły w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia
do zatwierdzenia opracowany przez Zespół harmonogram prac Zespołu, nie później niż
w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 6.

Ustalenia Zespołu są podejmowane w formie uchwał, większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu Zespołu.

§ 7.

1. Zespół działa na posiedzeniach.
2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zespołu.

§ 8.

1. Przewodniczący Zespołu może powołać ze składu Zespołu podzespoły do realizacji określonych zadań.
2. Z posiedzeń podzespołów sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zespołu.

§ 9.

Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10.

1. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.
2. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu,
w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 11.

Zespół ulega rozwiązaniu po akceptacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia projektu, o którym mowa w § 4.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216,
poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-10-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5880 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.