nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw dokonania analizy funkcjonowania szpitali klinicznych i ich relacji formalno-prawnych i organizacyjnych z publicznymi uczelniami medycznymi i publicznymi uczelniami prowadzącymi działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznychDz.Urz.MZ.08.12.82 → z dnia 17 listopada 2008r.

Zarządzenie
Ministra Zdrowia1)

z dnia 4 listopada 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw dokonania analizy funkcjonowania szpitali klinicznych i ich relacji formalno-prawnych i organizacyjnych z publicznymi uczelniami medycznymi i publicznymi uczelniami prowadzącymi działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 2003 r., Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw dokonania analizy funkcjonowania szpitali klinicznych i ich relacji formalno-prawnych i organizacyjnych z publicznymi uczelniami medycznymi i publicznymi uczelniami prowadzącymi działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, zwany dalej ,,Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. a – d, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia;
3) pozostali członkowie Zespołu:
a) przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
b) przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,
c) przedstawiciel Polskiej Unii Szpitali Klinicznych,
d) przedstawiciel Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Klinicznych,
e) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,
f) przedstawiciel Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

1. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu może powoływać ekspertów, spośród osób wykazujących się specjalistyczną wiedzą lub doświadczeniem, w celu sporządzenia opinii lub ekspertyz.

§ 4.

1. Do zadań Zespołu należy dokonanie analizy funkcjonowania szpitali klinicznych i ich relacji formalno prawnych i organizacyjnych z uczelniami medycznymi, o których mowa w § 1 ust. 1.
2. Po zakończeniu prac, Zespół przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, za pośrednictwem osoby sprawującej nadzór nad działalnością Zespołu, o której mowa w § 8, sprawozdanie z działalności Zespołu, zawierające wyniki dokonanej analizy i wypływające z niej wnioski.
3. Po przedłożeniu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdania, o którym mowa w ust.2, Zespół ulega rozwiązaniu.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności członek Zespołu, wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) ustalanie porządku posiedzenia Zespołu;
4) planowanie i organizowanie prac Zespołu;
5) powoływanie zespołów problemowych do wykonania określonego zadania oraz powoływanie przewodniczących tych zespołów;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7) informowanie osoby sprawującej nadzór nad działalnością Zespołu, o której mowa w § 8, o bieżącej działalności Zespołu.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Z przebiegu posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje osoba prowadząca posiedzenie.
3. Decyzje Zespołu są podejmowane w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu lub osoby go zastępującej.
4. Decyzje Zespołu mogą być także podejmowane w trybie uzgodnień korespondencyjnych.

§ 7.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub upoważnionego przez niego członka Zespołu, udzielają Zespołowi pomocy przy wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 8.

Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje członek Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, nadzorujący prace Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 9.

1. Członkom Zespołu, a także innym osobom zaproszonym przez Przewodniczącego Zespołu, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r., Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661)

§ 10.

Koszty działalności Zespołu są finansowane z budżetu państwa, z części
46 – Zdrowie, dział – 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.

§ 11.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-11-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3732 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.