nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń zmian systemowych w zakresie realizacji zadań instytucji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez instytucje niepubliczneDz.Urz.MZ.08.12.78 → z dnia 17 listopada 2008r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 października 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń zmian systemowych w zakresie realizacji zadań instytucji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez instytucje niepubliczne


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania założeń zmian systemowych
w zakresie realizacji zadań instytucji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez instytucje niepubliczne, zwany dalej "Zespołem", jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. W ramach realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, Zespół w szczególności:
1) przeprowadzi analizę rynku prywatnych usług zdrowotnych w Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem oferowanych produktów, struktury dostawców oraz poziomu wydatków na świadczenia zdrowotne oferowane poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
2) dokona przeglądu regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania rynku prywatnych usług zdrowotnych w Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem relacji zachodzących pomiędzy publicznym i prywatnym sektorem świadczeń zdrowotnych;
3) dokona przeglądu i analizy rozwiązań systemowych w zakresie realizacji w innych krajach zadań z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez instytucje niepubliczne;
4) przeprowadzi analizę w zakresie budowy modelu albo modeli systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego zarządzanego przez instytucje niepubliczne, ze szczególnym uwzględnieniem scenariusza zakładającego decentralizację Narodowego Funduszu Zdrowia oraz utworzenie publicznych i prywatnych towarzystw ubezpieczeń zdrowotnych;
5) opracuje, na podstawie modelu uznanego za optymalny, założenia zmian systemowych w zakresie realizacji zadań instytucji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez instytucje niepubliczne.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Pani Ewa Kopacz, Minister Zdrowia;
2) Zastępcy Przewodniczącego Zespołu:
a) Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia,
b) Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia;
4) Członkowie Zespołu wyznaczeni przez :
a) Ministra Finansów,
b) Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
c) Ministra Zdrowia,
d) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
e) Prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń,
f) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
2. Przewodniczący Zespołu może powołać do składu Zespołu, jako członka Zespołu, także inną osobę niż wskazana w ust. 1.
3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również inne osoby, niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, w charakterze uczestników lub ekspertów.
4. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, b i d – f, przed powołaniem w skład Zespołu, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 3.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) powoływanie grup roboczych Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu, kierując się w szczególności wynikami prac Zespołu.
4. Zadania Przewodniczącego Zespołu, w razie jego nieobecności, wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który przedkłada do podpisu Przewodniczącemu Zespołu.
3. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego Zespołu prowadzącego posiedzenie.

§ 5.

1. Z tytułu wykonywania zadań określonych w § 1, powierzonych przez Przewodniczącego Zespołu do opracowania, członek Zespołu lub osoba, o której mowa w § 2 ust. 3, może otrzymać wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, które zadania określone w § 1 wykonują w ramach obowiązków pracowniczych lub obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 6.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia.

§ 7.

Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność.

§ 8.

Zespół kończy swoją działalność po przedstawieniu na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia założeń zmian systemowych w zakresie realizacji zadań instytucji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez instytucje niepubliczne.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-10-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4037 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.