nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania norm kompleksowego wdrożenia elektronicznego systemu ISBT 128Dz.Urz.MZ.08.13.84 → z dnia 12 grudnia 2008r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania norm kompleksowego wdrożenia elektronicznego systemu
ISBT 128


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się zespół do spraw opracowania norm kompleksowego wdrożenia elektronicznego systemu ISBT 128, zwany dalej „Zespołem”.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. a i c-i, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu - Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński - Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej;
2) Wiceprzewodniczący Zespołu - Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu - Dr Stefan Pechciński, Naczelnik Wydziału ds. Transplantologii w Departamencie Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;
4) pozostali członkowie Zespołu:
a) Prof. dr hab. med. Wojciech Rowiński - Krajowy Konsultant w dziedzinie Transplantologii Klinicznej,
b) Prof. dr hab. med. Janusz Wałaszewski - Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”,
c) Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski - Krajowy Konsultant w dziedzinie Nefrologii,
d) Prof. dr hab. med. Wiesław Jędrzejczak - Krajowy Konsultant w dziedzinie Hematologii,
e) Prof. dr hab. med. Andrzej Lange - Krajowy Konsultant w dziedzinie Immunologii Klinicznej,
f) Dr Jarosław Czerwiński - Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”,
g) Dr Piotr Malanowski - Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”,
h) Dr Krystyna Antoszkiewicz - Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant”,
i) Dr Zdzisław Tobota - administrator i wykonawca rejestrów.

§ 3.

W pracach Zespołu mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

1. Do zadań Zespołu należy opracowanie norm w zakresie kompleksowego wdrożenia elektronicznego systemu ISBT 128, który:
1) umożliwia:
a) monitorowanie pobranych od dawcy komórek, tkanek i narządów na etapie transportu, przechowywania, przetwarzania i dystrybucji do momentu przeszczepienia biorcy,
b) identyfikację dawcy i biorcy komórek, tkanek i narządów,
c) ocenę dokonanych przeszczepień komórek, tkanek i narządów;
2) obejmuje:
a) centralny rejestr żywych dawców narządów,
b) centralny rejestr niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej,
c) krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie,
d) krajowy rejestr przeszczepień,
e) system monitorowania komórek, tkanek i narządów umożliwiający identyfikację dawcy i biorcy.
2. Wykonując zadanie, o którym mowa w ust. 1, Zespół uwzględni konieczność zapewnienia bezpieczeństwa biorców, zgodnie z zaleceniami dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. WE L 102 z 7.04.2004 r., Polskie Wydanie Specjalne 2004, rozdz. 15, t. 08, s. 291), dyrektywy 2006/17/WE Komisji z dnia 8 lutego 2006 r. wprowadzającej w życie dyrektywę 2004/23/WE w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 38 z 9.02.2006 r., str. 40) oraz dyrektywy 2006/86/WE Komisji z dnia 24 października 2006 r. wykonującej dyrektywę 2004/23/WE w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 294 z 25.10.2006 r., str. 32).

§ 5.

1. Zespół przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycje rozwiązań w zakresie zadania, o którym mowa w § 4 ust. 1, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia powołania Zespołu.
2. Po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia przygotowanych przez Zespół propozycji rozwiązań w zakresie zadania, o którym mowa w § 4 ust. 1, Zespół ulega rozwiązaniu.

§ 6.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Zespołu, a w przypadku ich nieobecności osoba będąca członkiem Zespołu, wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, związanych z przedmiotem działania Zespołu.

§ 7.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie, ul. Miodowa 15 lub siedzibie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie, ul. Lindleya 4.
2. Zespół podejmuje decyzje, w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu lub osoby go zastępującej, o której mowa w § 6 ust. 1.

§ 8.

1. Osobom, o których mowa w § 2 i § 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 9.

Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje członek Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorujący prace Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 11.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220 poz.1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-11-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4837 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.