nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw przyznawania środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie wkładu własnego beneficjentom projektów realizowanych w ramach XII Priorytetu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”Dz.Urz.MZ.08.13.88 → z dnia 12 grudnia 2008r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw przyznawania środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie wkładu własnego
beneficjentom projektów realizowanych w ramach XII Priorytetu
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2 zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw przyznawania środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie wkładu własnego beneficjentom projektów realizowanych w ramach XII Priorytetu „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – przedstawiciel Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – przedstawiciel Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia;
4) pozostali członkowie:
a) przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
b) przedstawiciel Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg w Ministerstwie Zdrowia,
c) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
d) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
e) przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,
f) przedstawiciel Wydziału Instrumentów Wdrażania EFRR i EFS Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

§ 3.

1. Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia wyznacza, w formie pisemnej, przedstawicieli Departamentu, o których mowa w § 2 pkt 1-3, do udziału w pracach Zespołu.
2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. a-e, i jednostki, o której mowa w § 2 pkt 4 lit. f, wyznaczają przedstawicieli do udziału w pracach Zespołu w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, przesyłając informację do Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia.
3. W przypadku braku możliwości udziału w posiedzeniu Zespołu wyznaczonego przedstawiciela, dyrektor komórki organizacyjnej lub jednostki, której przedstawiciel nie może uczestniczyć w posiedzeniu, wyznacza w formie pisemnego upoważnienia innego przedstawiciela do udziału w posiedzeniu Zespołu.

§ 4.

Zespół realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
1) opracowanie kryteriów wyboru projektów do przyznawania środków finansowych na zapewnienie wkładu własnego beneficjentom projektów realizowanych w ramach XII Priorytetu „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, zwanego dalej „Priorytetem”, i przekazanie ich do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
2) opracowanie procedur wnioskowania i przyznawania środków finansowych na zapewnienie wkładu własnego beneficjentom projektów realizowanych w ramach Priorytetu i przekazanie jej do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
3) opiniowanie i rekomendowanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projektów do przyznania środków finansowych na zapewnienie wkładu własnego beneficjentom projektów realizowanych w ramach Priorytetu.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) opracowywanie porządku obrad posiedzenia Zespołu;
5) podpisywanie protokołu z przebiegu posiedzenia Zespołu;
6) podpisywanie podjętych uchwał;
7) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
8) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, zadania, o których mowa w ust. 2, wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zespołu zwoływane są w zależności od potrzeb. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu wraz z porządkiem obrad Przewodniczący Zespołu przesyła członkom Zespołu na co najmniej 5 dni przed terminem wyznaczonego posiedzenia.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu może wyznaczyć termin posiedzenia w terminie krótszym niż określony w ust. 2, informując o tym na piśmie członków Zespołu wraz z przekazaniem porządku obrad.
4. Z przebiegu posiedzenia Zespołu Sekretarz sporządza protokół.
5. Decyzje Zespołu zapadają w formie uchwał, jednomyślnie, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.
6. Uchwały stanowią załączniki do protokołu.

§ 7.

Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

§ 8.

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu prowadzi Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Wydatki związane z obsługą administracyjno-techniczną są pokrywane z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, z działu 851 – Ochrona Zdrowia, z rozdziału 85195 – Pozostała działalność, w ramach środków Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.


MINISTER ZDROWIA

1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1414 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-12-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4071 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.