nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw gerontologiiDz.Urz.MZ.08.13.87 → z dnia 12 grudnia 2008r

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw gerontologii


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw gerontologii, zwany dalej „Zespołem”, jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – prof. dr hab. Barbara Bień, Kierownik Kliniki Geriatrii Akademii Medycznej w Białymstoku;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – mgr Monika Przygucka, radca ministra w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
3) Sekretarz Zespołu – mgr Anna Pietruszka, przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
4) pozostali członkowie Zespołu:
a) prof. dr hab. Piotr Błędowski, prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego,
b) dr n. med. Katarzyna Broczek, przedstawiciel Kliniki Geriatrii w Warszawie,
c) dr n. med. Jarosław Derejczyk, przedstawiciel Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach, konsultant województwa śląskiego do spraw geriatrii,
d) prof. dr hab.med. Tomasz Grodzicki, konsultant krajowy do spraw geriatrii,
e) prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska, kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii Collegium Medicum w Toruniu,
f) dr n. med. Alicja Klich-Rączka, przedstawiciel Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
g) dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot, zastępca ordynatora Oddziału Geriatrii Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach,
h) prof. dr hab. med. Tomasz Kostka, kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
i) dr n. med. Zbigniew Machaj, kierownik Zakładu Gerontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu,
j) dr n. med. Katarzyna Szczerbińska, przedstawiciel Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
k) prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, prezes Collegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce,
l) dr Michał Sobolewski, radca ministra, przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 3.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) monitorowanie realizacji opracowanych rekomendacji strategii rozwoju systemu opieki geriatrycznej i rozwiązań poprawiających jakość opieki nad osobami starszymi w systemie ochrony zdrowia;
2) opiniowanie wdrażanych rozwiązań legislacyjnych i działań opartych o standardy europejskie, w zakresie kształcenia przed - i podyplomowego personelu medycznego i innych osób realizujących opiekę nad ludźmi starszymi, dystrybucji świadczeń medycznych kierowanych do osób starszych we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, reorganizacji i adaptacji zasobów systemu dla ich efektywniejszego wykorzystania przez osoby starsze, integracji systemów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej na rzecz poprawy jakości w geriatrii, poprawy dostępności świadczeń geriatrycznych, profilaktyki przedwczesnego starzenia i ograniczania niepełnosprawności osób starszych;
3) proponowanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rozwiązań dotyczących struktury i organizacji opieki geriatrycznej w Rzeczpospolitej Polskiej, rozwiązań odnośnie poprawy jakości opieki geriatrycznej, poprawy dostępności świadczeń medycznych w tym zakresie, poprawiania stanu zasobów w geriatrii oraz innych celów mających służyć rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych osób starszych.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) ustalanie porządku dziennego i prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
5) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy, w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące albo na umotywowany wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.
4. Przewodniczący Zespołu może, w razie potrzeby, powoływać grupy robocze do wykonania określonych zadań Zespołu.
5. W umotywowanych przypadkach Przewodniczący Zespołu może zwołać posiedzenie Zespołu w niepełnym składzie lub w połączeniu z posiedzeniem grupy roboczej, o której mowa w ust. 4.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innych miejscach.
3. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.
4. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół, na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

1. Z tytułu zadań określonych w § 4, członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu spoza Warszawy oraz osobom, o których mowa w § 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686 z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz.1661).

§ 8.

Przewodniczący Zespołu, nie rzadziej niż raz na pół roku, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia pisemne raporty z działalności Zespołu.

§ 9.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność.

§ 11.

O zakończeniu działalności Zespołu decyduje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 12.

Traci moc Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw geriatrii (Dz. Urz. Min. Zdrowia Nr 11, poz. 41).

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170 poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-12-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6557 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.