nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcyDz.U.03.61.553

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 17 marca 2003 r.
w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

Na podstawie art. 85e ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 89, poz. 804 , Nr 141, poz. 1180 i Nr 153, poz.1271) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) zakres badań lekarskich cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, zwanych dalej „cudzoziemcami”, oraz szczegółowe warunki i sposób wykonywania tych badań;
2) zakres i warunki wykonywania zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców;
3) zakres i warunki wykonywania nadzoru nad badaniami lekarskimi cudzoziemców umieszczanych w ośrodku dla cudzoziemców.

§ 2.

1. Badanie lekarskie cudzoziemca obejmuje ogólną ocenę stanu jego zdrowia wraz z oceną jego stanu sanitarnego.

2. Przy przeprowadzaniu badania, o którym mowa w ust. 1, lekarz zwraca szczególną uwagę na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej lub kontaktu cudzoziemca z chorobą zakaźną, w szczególności określoną w art. 28 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384), zwanej dalej „ustawą”.

§ 3.

1. Badanie, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest przeprowadzane w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a jeżeli nie jest to możliwe, w innym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej właściwym ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

2. W celu wykluczenia schorzenia lub określenia jego aktywności, cudzoziemca poddaje się badaniom diagnostycznym, w tym badaniom laboratoryjnym krwi, wydzielin lub wydalin w kierunku zakażenia HIV, krętkiem bladym, błonicą, cholerą, czerwonką, durem brzusznym, durami rzekomymi A, B i C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, w kierunku nagminnego porażenia dziecięcego oraz w kierunku zakażenia prątkami gruźlicy.

3. Sposób przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 2, określają przepisy odrębne.

§ 4.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia u cudzoziemca choroby zakaźnej, lekarz może skierować tę osobę do odpowiedniego zakładu opieki zdrowotnej, o którym mowa w § 3 ust. 1, celem leczenia albo odbycia kwarantanny w sposób określony przepisami art. 27 ustawy.

§ 5.

1. W przypadku stwierdzenia przez lekarza przeprowadzającego badanie konieczności przeprowadzenia zabiegów sanitarnych ciała, cudzoziemcowi zapewnia się dostęp do natrysków z ciepłą i zimną wodą, toalety oraz do niezbędnych środków utrzymania czystości.

2. W uzasadnionych przypadkach cudzoziemca poddaje się strzyżeniu w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób zakaźnych i zakażeń.

3. Zabiegi sanitarne ciała, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonuje się w miejscu przeprowadzenia badań, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 6.

1. Odzież, w tym bieliznę, cudzoziemców poddaje się praniu wraz z procesem dezynfekcji termicznej w temperaturze powyżej 900 C lub praniu z procesem dezynfekcji chemiczno-termicznej w temperaturze 600–700 C, z zastosowaniem odpowiednich środków dezynfekujących, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Odzież, której nie można poddać praniu mokremu, czyści się chemicznie i prasuje.

3. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia choroby zakaźnej, wszawicy lub świerzbu, odzież, w tym bieliznę, poddaje się dezynsekcji lub dezynfekcji chemicznej albo dezynfekcji w komorach parowo-formaldehydowych.

§ 7.

Nadzór nad badaniami lekarskimi cudzoziemców umieszczanych w ośrodku dla cudzoziemców sprawuje podmiot, który utworzył zakład opieki zdrowotnej, w którym przeprowadzone zostały badania, zwany dalej „podmiotem sprawującym nadzór”.

§ 8.

Nadzór, o którym mowa w § 7, dokonywany jest poprzez kontrolę i ocenę, w szczególności:
1) zgodności zakresu i rodzaju przeprowadzanych badań z przyjętymi standardami postępowania i procedurami medycznymi określonymi odrębnymi przepisami, z uwzględnieniem:
  a) liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz okresu oczekiwania na świadczenia lub usługi,
  b) liczby pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz ich kwalifikacji;
2) dostępu do badań i sposobu ich przeprowadzenia.

§ 9.

1. Kontrola, o której mowa w § 8, może być przez dokonywana przez osobę działającą na podstawie upoważnienia wydanego przez podmiot sprawujący nadzór.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wskazuje osobę dokonującą kontroli oraz zawiera oznaczenia:
1) jednostki organizacyjnej objętej kontrolą;
2) przedmiotu i zakresu kontroli;
3) przewidywanego czasu kontroli.

§ 10.

1. Przed przystąpieniem do kontroli kontrolujący przedstawia kierownikowi zakładu opieki zdrowotnej upoważnienie, o którym mowa w § 9 ust. 1, legitymację służbową oraz informuje o przedmiocie i zakresie kontroli.

2. Czynności kontrolne dokonywane są przy współudziale kierownika zakładu opieki zdrowotnej lub osoby przez niego upoważnionej, którzy:
1) udostępniają dokumenty;
2) udzielają wyjaśnień;
3) umożliwiają dokonywanie wizytacji;
4) zapewniają niezbędną obsługę techniczną kontrolującego.

§ 11.

1. Kontrolujący sporządza protokół z przeprowadzonej kontroli.

2. Protokół zawiera ustalenia kontroli oraz wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości.

3. Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik zakładu opieki zdrowotnej.

4. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej może, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu protokołu do podpisania, zgłosić umotywowane zastrzeżenia do treści protokołu; kontrolujący jest obowiązany uzupełnić protokół, ustosunkowując się do tych zastrzeżeń.

5. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej może odmówić podpisania protokołu i złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy, które kontrolujący załącza do protokołu.

6. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej otrzymuje egzemplarz protokołu.

§ 12.

Podmiot sprawujący nadzór przedstawia kierownikowi zakładu opieki zdrowotnej protokół kontroli zawierający zalecenia pokontrolne wraz z określeniem terminu przedstawienia informacji o sposobie, trybie i okresie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 13.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

W porozumieniu
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-03-17
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4223 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.