nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznej kontroli sanitarnej żywnościDz.U.03.50.439

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 21 lutego 2003r.
w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznej kontroli sanitarnej żywności.


Na podstawie art. 41 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organy celne w zakresie swojej właściwości rzeczowej współdziałają w celu zapewnienia prawidłowej kontroli obrotu towarowego z zagranicą środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności oraz substancji pomagających w przetwarzaniu, a także udzielają sobie wzajemnej pomocy dotyczącej:
  1) czynności kontrolnych;
  2) wymiany informacji;
  3) szkoleń i wymiany doświadczeń.

2. Współdziałanie organów, o których mowa w ust. 1, polega w szczególności na:
  1) równoczesnej kontroli partii środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności oraz substancji pomagających w przetwarzaniu, przywożonych z zagranicy i wprowadzanych na polski obszar celny;
  2) uzgadnianiu postępowania w przypadkach zatrzymania transportu partii środka spożywczego, dozwolonej substancji dodatkowej, innego składnika żywności lub substancji pomagającej w przetwarzaniu na przejściu granicznym celem zgromadzenia i dostarczenia przez importera dokumentacji wymaganej przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, zwanej dalej „ustawą”;
  3) wzajemnym udzielaniu pomocy w zakresie prawidłowej identyfikacji środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności oraz substancji pomagających w przetwarzaniu, a także informowaniu o zauważonych nieprawidłowościach związanych z ich zgłoszeniem do odprawy celnej lub kontroli sanitarnej;
  4) nadawaniu przez organ celny przeznaczenia celnego partii środka spożywczego, dozwolonej substancji dodatkowej, innego składnika żywności lub substancji pomagającej w przetwarzaniu, po uprzednim wydaniu przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosownego świadectwa zezwalającego na ich wprowadzenie na polski obszar celny;
  5) zawiadamianiu przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwego organu celnego o wydaniu decyzji o zakazie wprowadzenia partii środka spożywczego, dozwolonej substancji dodatkowej, innego składnika żywności lub substancji pomagającej w przetwarzaniu do obrotu w kraju;
  6) wycofaniu przez organ celny partii środka spożywczego, dozwolonej substancji dodatkowej, innego składnika żywności lub substancji pomagającej w przetwarzaniu, na koszt importera, poza granice kraju, w przypadku wydania przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej decyzji o zakazie wprowadzenia partii do obrotu w kraju;
  7) odmowie dopuszczenia przez graniczne urzędy celne do wwozu na polski obszar celny partii środka spożywczego, dozwolonej substancji dodatkowej, innego składnika żywności lub substancji pomagającej w przetwarzaniu, zakwestionowanej w drodze decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  8) wszczynaniu przez właściwy miejscowo urząd celny odpowiedniego postępowania z jednoczesnym powiadomieniem wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w przypadku ujawnienia na terenie kraju towarów niepoddanych granicznej kontroli sanitarnej i celnej;
  9) wzajemnej wymianie informacji dotyczących negatywnych zjawisk występujących przy wprowadzaniu środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności lub substancji pomagających w przetwarzaniu na polski obszar celny oraz ich przemieszczaniu w ramach procedury tranzytu.

§ 2.

Partię środka spożywczego, dozwolonej substancji dodatkowej, innego składnika żywności lub substancji pomagającej w przetwarzaniu do kontroli sanitarnej udostępnia zgłaszający towar do odprawy celnej.

§ 3.

Warunkiem objęcia partii środka spożywczego, dozwolonej substancji dodatkowej, innego składnika żywności lub substancji pomagającej w przetwarzaniu procedurą celną dopuszczenia do obrotu jest przedstawienie przez importera organowi celnemu świadectwa, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy.

§ 4.

1. Jeżeli państwowy graniczny inspektor sanitarny wyrazi zgodę na przeprowadzenie kontroli jakości zdrowotnej partii środka spożywczego, dozwolonej substancji dodatkowej, innego składnika żywności lub substancji pomagającej w przetwarzaniu przez państwowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na siedzibę odbiorcy lub miejsce złożenia towaru, partia ta może zostać objęta procedurą tranzytu.

2. O przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, państwowy graniczny inspektor sanitarny zawiadamia właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz właściwy organ celny.

3. Wzór zawiadomienia określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5.

Właściwy organ państwowej inspekcji sanitarnej zawiadamia właściwy organ celny o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 41 ust. 4 ustawy.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

W POROZUMIENIU:

MINISTER FINANSÓW
____________________________________
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz.833).Załączniki do dokumentu : zal_zawiadwzor.doc zal_zawiadwzor.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-02-21
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 3799 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.