nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lub kształcące się do wykonywania tych pracDz.U.03.61.551

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 6 marca 2003 r.
w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lub kształcące się do wykonywania tych prac.


Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
  1) rodzaje badań lekarskich i laboratoryjnych w kierunku zakażenia prątkami gruźlicy, pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, którym podlegają:
    a) osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby,
    b) uczniowie szkół oraz studenci szkół wyższych kształcących do wykonywania prac, o których mowa w lit. a;
  2) tryb i terminy przeprowadzania badań, o których mowa w pkt 1;
  3) sposób dokumentowania badań, o których mowa w pkt 1, oraz ich wyników, w tym wzór karty badań dla celów epidemiologicznych.

§ 2.

1. Badania lekarskie i laboratoryjne osób, o których mowa w § 1 pkt 1, w kierunku zakażenia prątkami gruźlicy, zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella mają na celu ustalenie, czy w ustroju osoby badanej, w jej wydalinach lub wydzielinach znajdują się zarazki tych chorób.

2. Badania laboratoryjne, o których mowa w ust. 1, przeprowadza stacja sanitarno-epidemiologiczna, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby podlegającej badaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku gdy badaniu, o którym mowa w ust. 1, podlega osoba, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a, badanie to może przeprowadzić stacja sanitarno-epidemiologiczna właściwa ze względu na miejsce pracy osoby podlegającej badaniu.

4. Stacja sanitarno - epidemiologiczna właściwa ze względu na miejsce pracy osoby podlegającej badaniu, po przeprowadzeniu badań, o których mowa w ust. 1, przekazuje w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania wyników badań, odpisy tych wyników stacji sanitarno-epidemiologicznej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby podlegającej badaniu.

§ 3.

1. Zakres badań, o których mowa w § 2 ust. 1, obejmuje trzykrotne badanie bakteriologiczne kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, innych pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella, z uwzględnieniem typowania bakteriofagowego; badania powinny być przeprowadzone w trzech kolejno następujących po sobie dniach.

2. Jeżeli przynajmniej z jednego badania bakteriologicznego, o którym mowa w ust. 1, uzyskany zostanie wynik dodatni, uznaje się, że osoba, u której przeprowadzono te badania, jest nosicielem odpowiedniego zarazka.

§ 4.

1. Stacja sanitarno-epidemiologiczna, która przeprowadziła badania, o których mowa w § 2 ust. 1, wpisuje wyniki tych badań do książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych osoby badanej, zwanej dalej „książeczką zdrowia”, której opis zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. W przypadku wymiany książeczki zdrowia wyniki badań, o których mowa w ust. 1, przepisuje się do nowej książeczki zdrowia.

3. Czynności, o której mowa w ust. 2, może dokonać stacja sanitarno-epidemiologiczna, która dokonała wpisów w wymienianej książeczce zdrowia lub stacja sanitarno-epidemiologiczna właściwa ze względu na miejsce zamieszkania właściciela tej książeczki.

§ 5.

1. Wyniki badań, o których mowa w § 4 ust.1, są przedstawiane lekarzowi przeprowadzającemu badania osób, o których mowa w § 1 pkt 1.

2. Wyniki badań, o których mowa w ust. 1, są ważne na terenie całego kraju.

§ 6.

Badanie profilaktyczne w kierunku zakażenia prątkami gruźlicy osób, o których mowa w § 1 pkt 1, ma na celu ustalenie, czy osoby te nie znajdują się w okresie prątkowania gruźlicy.

§ 7.

Badania, o których mowa w § 6, przeprowadza się przed podjęciem pracy lub rozpoczęciem praktycznej nauki zawodu, jeżeli lekarz przeprowadzający badanie stwierdzi na podstawie wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego, że istnieje uzasadnione podejrzenie zachorowania na gruźlicę.

§ 8.

Osoby, które w związku z wykonywaną pracą narażone są na w sposób szczególny kontakt z chorymi na gruźlicę, w tym w szczególności pracownicy jednostek ochrony zdrowia, w których leczy się gruźlicę, podlegają badaniom w kierunku zakażenia prątkami gruźlicy – terminy przeprowadzania badań określają przepisy odrębne.

§ 9.
W ramach badania, o którym mowa w § 6, wykonuje się radiogram klatki piersiowej oraz, jeżeli lekarz zlecający badanie stwierdzi konieczność dalszej diagnostyki, badanie plwociny na obecność prątków gruźlicy oraz ich lekooporność.

§ 10.

Wynik badania, o którym mowa w § 6, lekarz wpisuje w książeczce zdrowia osoby badanej.

§ 11.

1. Lekarz przeprowadzający badania osób, o których mowa w § 1 pkt 1, wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia lub wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

2. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, osoba której je wydano przekazuje pracodawcy.

§ 12.

1. Lekarz przeprowadzający badanie osób, o których mowa w § 1 pkt 1, prowadzi dokumentację badań obejmującą:
  1) dokumentację indywidualną, którą stanowi karta badań do celów epidemiologicznych;
  2) wykaz wydanych orzeczeń lekarskich, o których mowa w § 11 ust. 1, zwany dalej „wykazem orzeczeń”.

2. Wzór karty badań do celów epidemiologicznych, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wykaz orzeczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera:
  1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby badanej;
  2) numer ewidencyjny karty badań do celów epidemiologicznych osoby, o której mowa w pkt 1;
  3) określenie rodzaju wydanego orzeczenia;
  4) datę wydania orzeczenia;
  5) potwierdzenie odbioru orzeczenia przez osobę badaną.

4. Wykaz orzeczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest prowadzony w sposób umożliwiający bieżące monitorowanie sytuacji epidemiologicznej.

§ 13.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
__________________________________
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1ust. 2 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).Załączniki do dokumentu : zal1_badlekarskich_laborator.doc zal1_badlekarskich_laborator.zip zal2_badlekarskich_laborator.doc zal2_badlekarskich_laborator.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-03-06
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 8425 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.