nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie praktyki zawodowej w apteceDz.U.09.31.215 → z dnia 26 lutego 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 lutego 2009 r.
w sprawie praktyki zawodowej w aptece


Na podstawie art. 2c ust. 6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa ramowy program praktyki zawodowej w aptece, zwanej dalej „praktyką”, sposób jej odbywania, dokumentowania i zaliczania, w tym wzór dziennika praktyki zawodowej w aptece.

§ 2.

Ramowy program praktyki zawodowej w aptece stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.

1. Praktyka rozpoczyna się po wykonaniu i obronie pracy magisterskiej, nie później niż z dniem 1 października, i kończy się po 6 miesiącach pod warunkiem zrealizowania pełnego programu praktyki w łącznej liczbie 960 godzin dydaktycznych, przy czym godzina dydaktyczna realizacji zajęć w ramach praktyki trwa 45 minut.
2. W przypadku gdy praktyka odbywa się w aptece szpitalnej lub zakładowej w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego, co najmniej 3 miesiące praktyki powinny odbywać się w aptece ogólnodostępnej.

§ 4.

1. Osoba odbywająca praktykę, zwana dalej „praktykantem”, odbywa praktykę w wymiarze 8 godzin dydaktycznych na dobę, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.
2. Przedłużenie dobowego czasu wymiaru praktyki jest dopuszczalne, za zgodą praktykanta, nie więcej jednak niż do 12 godzin dydaktycznych. Przedłużony dobowy wymiar czasu jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu odbywania praktyki w innych dniach lub dniami wolnymi od praktyki w przyjętym dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.
3. Miesięczny rozkład czasu praktyki ustala opiekun, o którym mowa w art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, zwany dalej „opiekunem”, biorąc pod uwagę opinię praktykanta i zapoznaje z nim praktykanta na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca praktyki.
4. Opiekun prowadzi ewidencję czasu odbywania praktyki celem prawidłowego ustalenia wymiaru czasu odbywania praktyki i zaliczenia praktyki.

§ 5.

Czas trwania praktyki ulega przedłużeniu w przypadku:
1) niezdolności w ciągu 6 miesięcy do odbywania praktyki z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych przez okres dłuższy niż 14 dni;
2) urlopu, o którym mowa w art. 172 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. )).
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, dziekan decyduje o przedłużeniu praktyki w wymiarze pozwalającym na pełną realizację programu i powiadamia kierownika apteki o przedłużeniu czasu trwania praktyki, określając okres i przyczynę przedłużenia praktyki.
3. Usprawiedliwioną nieobecnością na praktyce niewymagającą przedłużania czasu trwania praktyki jest:
1) niezdolność w ciągu 6 miesięcy do odbywania praktyki z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych przez okres do 14 dni;
2) nieobecność na praktyce w wyznaczone przez organy uczelni dni rektorskie albo dziekańskie;
3) nieobecność na praktyce w ciągu 6 miesięcy przez okres 30 godzin dydaktycznych w związku z udokumentowanym, w dzienniku praktyki zawodowej w aptece, udziałem w szkoleniach w dziedzinie nauk farmaceutycznych lub medycznych organizowanych przez uczelnie, towarzystwa naukowe lub samorządy zawodowe.

§ 6.

Praktykant otrzymuje od dziekana skierowanie na praktykę zawierające:
1) imię i nazwisko praktykanta;
2) nazwę i adres apteki, w której ma być odbywana praktyka;
3) imię i nazwisko opiekuna praktyki;
4) datę rozpoczęcia praktyki.
2. Praktykant odbywa praktykę zgodnie z planem praktyki opracowanym przez opiekuna, a zatwierdzonym przez dziekana na podstawie programu praktyki zawodowej.
3. Opiekun zaznajamia praktykanta na początku praktyki z planem praktyki, zakresem zadań oraz sposobem wykonywania zadań na wyznaczonych stanowiskach.
4. Zmiana apteki, w której jest odbywana praktyka, następuje gdy wskazana przez dziekana apteka przestaje spełniać wymogi niezbędne do realizacji ramowego programu praktyki zawodowej w aptece.

§ 7.

Realizując zadania wynikające z programu praktyki praktykant:
1) sumienne i starannie wykonuje powierzone czynności i zadania;
2) przestrzega ustalonego harmonogramu i czasu odbywania praktyki;
3) przestrzega przepisów i zasad etycznych dotyczących wykonywania zawodu farmaceuty;
4) przestrzega regulaminu i ustalonego w aptece porządku;
5) przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
6) dba o dobro apteki, chroni jego mienie oraz dochowuje tajemnicy zawodowej;
7) przestrzega zasad współżycia społecznego.

§ 8.

1. Praktykant prowadzi dziennik praktyki zawodowej w aptece, w którym odnotowuje wykonywane czynności praktyczne oraz nabywane umiejętności. Wykonanie czynności i nabycie umiejętności potwierdza opiekun.
2. Wzór dziennika praktyki zawodowej w aptece stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. W przypadku odbywania praktyki w kilku aptekach lub odbywania praktyki z przerwami, wpisy w dzienniku praktyki zawodowej w aptece obejmują informacje dotyczące przebiegu kolejnych etapów praktyki w każdej z aptek, z uwzględnieniem dat rozpoczęcia i zakończenia okresu ich trwania. Odbycie praktyki potwierdza kierownik apteki, w której odbywany był ostatni etap praktyki.
4. W przypadku niezdolności do odbywania praktyki z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych opiekun praktyki ustala w porozumieniu z praktykantem sposób i formę zaliczenia danej części programu praktyki.
5. Po zakończeniu praktyki praktykant przedkłada dziekanowi wypełniony dziennik praktyki zawodowej w aptece.
6. Dziennik praktyki zawodowej w aptece jest dołączany do dokumentacji przebiegu studiów.

§ 9.

Praktykę zalicza dziekan na podstawie wymaganych wpisów w dzienniku praktyki zawodowej w aptece, w tym na podstawie opinii opiekuna.

§ 10.

Osoby, które rozpoczęły odbywanie praktyki zawodowej w aptece przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, odbywają ją na zasadach dotychczasowych.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-03-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7161 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.