nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osobyDz.U.03.67.633

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 4 kwietnia 2003 r.
w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje
możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz prac, przy wykonywaniu których istnieje szczególne ryzyko przeniesienia na inne osoby zakażenia prątkami gruźlicy, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

Ustala się wykaz prac, przy wykonywaniu których istnieje szczególne ryzyko przeniesienia na inne osoby zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, innymi pałeczkami Salmonella pochodzenia odzwierzęcego oraz pałeczkami Shigella, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 93, poz. 833).
Załączniki
do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia ...................................... 2003 r.
(poz. .................)Załącznik nr 1

WYKAZ PRAC,
PRZY WYKONYWANIU KTÓRYCH ISTNIEJE SZCZEGÓLNE RYZYKO PRZENIESIENIA NA INNE OSOBY ZAKAŻENIA PRĄTKAMI GRUŹLICY

Prace na stanowiskach związanych z ciągłym kontaktem z ludźmi w:
1) przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty;
2) szkołach wyższych, wyższych szkołach zawodowych, wyższych szkołach wojskowych;
3) szpitalach;
4) zakładach opiekuńczo-leczniczych; zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych;
5) sanatoriach, prewentoriach;
6) innych nie wymienionych z nazw w pkt 3-5 zakładach przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu;
7) przychodniach, ośrodkach zdrowia, poradniach;
8) pogotowiu ratunkowym;
9) zakładach rehabilitacji leczniczej;
10) żłobkach;
11) hospicjach;
12) specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych;
13) warsztatach terapii zajęciowej;
14) domach pomocy społecznej;
15) ośrodkach wsparcia;
16) placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
17) zakładach karnych;
18) aresztach śledczych;
19) zakładach poprawczych;
20) schroniskach dla nieletnich.


Załącznik nr 2

WYKAZ PRAC,
PRZY WYKONYWANIU KTÓRYCH ISTNIEJE SZCZEGÓLNE RYZYKO PRZENIESIENIA NA INNE OSOBY ZAKAŻENIA PAŁECZKAMI DURU BRZUSZNEGO, DURÓW RZEKOMYCH A, B i C, INNYMI PAŁECZKAMI SALMONELLA POCHODZENIA ODZWIERZĘCEGO ORAZ PAŁECZKAMI SHIGELLA

1) prace na stanowiskach wymagających bezpośredniego stykania się z nieopakowanymi artykułami żywnościowymi przy wyrobie, przerobie, pakowaniu, przechowywaniu, obrocie i przewozie środków spożywczych oraz przy ich przygotowywaniu do spożycia, jak również przy myciu oraz przygotowywaniu naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność;
2) prace na stanowiskach wymagających bezpośredniego stykania się ze zbiornikami wody, urządzeniami do oczyszczania wody i punktami rozdzielczymi wody w zakładach zaopatrujących ludność w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz w zakładach przemysłowych mających własne ujęcia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
3) prace na stanowiskach wymagających bezpośredniego kontaktu z dziećmi w wieku do lat 6 w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, żłobkach, przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty;
4) prace w wytwórniach sztucznego lodu używanego do celów spożywczych na stanowiskach wymagających bezpośredniego stykania się z tym lodem;
5) prace przy uzyskiwaniu mleka, wyrobie oraz przerobie produktów mlecznych, prace przy uzyskiwaniu mięsa, wytwarzaniu wyrobów mięsnych i rybnych;
6) prace przy przechowywaniu i przewozie produktów i wyrobów, o których mowa w pkt 1, oraz obrocie nimi;
7) prace przy obsłudze wagonów restauracyjnych, barowych i sypialnych oraz wagonów-chłodni przeznaczonych do przewozu niepakowanych artykułów żywnościowych;
8) prace na stanowiskach stewardów i stewardes na statkach powietrznych i wodnych.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-04-04
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 8893 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.