nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w LublinieDz.Urz.MZ.09.02.06 → z dnia 10 marca 2009r.
Zmiana Dz.Urz.MZ.10.01.19


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 stycznia 2009 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:
§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie w składzie:
1) Pan Robert Trojak – Przewodniczący Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
2) Pan Artur Bogucki – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
3) Pan Tomasz Kołakowski – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
4) Pan Mariusz Długosz – członek Rady – przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
5) Pani Maria Dura – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
6) Pani Maria Pyć – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
7) Pan Marek Wójtowicz – członek Rady – przedstawiciel Rady Miasta Lublina.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz.12, z 2005 r. Nr 19, poz.108 oraz z 2006 r. Nr 16, poz. 82).
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz.849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290 oraz z 2008 r. Nr 171, poz.1056.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-01-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4899 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.