nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw dokonania analizy sytuacji dostępności świadczeń kardiochirurgicznych dla dzieciDz.Urz.MZ.09.02.08 → z dnia 10 marca 2009r.

Zarządzenie
Ministra Zdrowia 1)

z dnia 20 lutego 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw dokonania analizy sytuacji dostępności świadczeń kardiochirurgicznych dla dzieci


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 2003 r., Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Zespół do spraw dokonania analizy sytuacji dostępności świadczeń kardiochirurgicznych dla dzieci, zwany dalej ,,Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,
2) Sekretarz Zespołu – pracownik Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,
3) pozostali członkowie Zespołu:
a) Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiochirurgii,
b) Przedstawiciel Klubu Kardiochirurgów Polskich,
c) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,
d) przedstawiciel Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg,
e) przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej,
f) przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia.
2. W pracach Zespołu mogą brać udział również eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu.
3. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i lit b, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 3.

1. Do zadań Zespołu należy:
1) analiza dostępności świadczeń kardiochirurgicznych dla dzieci,
2) przedstawienie propozycji działań krótkofalowych mających na celu poprawę dostępności świadczeń kardiochirurgicznych dla dzieci,
3) przedstawienie rozwiązań długofalowych mających na celu wprowadzenie zmian systemowych w opiece kardiochirurgicznej dla dzieci.
2. Po zakończeniu prac Zespołu, trwających nie dłużej niż 6 miesięcy, przedstawi on ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, za pośrednictwem członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, o którym mowa w § 7, sprawozdanie z działalności Zespołu zawierające wyniki prac Zespołu i wynikające z nich wnioski.
3. Po przedłożeniu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdania, o którym mowa w ust.2, Zespół ulega rozwiązaniu.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku posiedzenia Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) powoływanie zespołów problemowych do wykonania określonego zadania oraz powoływanie przewodniczących tych zespołów;
7) informowanie członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, sprawującego nadzór nad działalnością Zespołu, o bieżącej jego działalności.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, zadania określone w ust. 2, wykonuje osoba będąca członkiem Zespołu, wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
2. Decyzje Zespołu mogą być także podejmowane w trybie obiegowym.
3. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
4. Sekretarz Zespołu przygotowuje i prowadzi dokumentację prac Zespołu, w tym sporządza protokół z posiedzenia Zespołu, który podpisuje Przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego członek prowadzący posiedzenie.

§ 6.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub wyznaczonego przez niego członka Zespołu, udzielają Zespołowi pomocy przy wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 7.

Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje członek Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, koordynujący wykonywanie zadań przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 8.

1. Z tytułu zadań określonych w § 3 ust. 1 członkom Zespołu oraz ekspertom, o których mowa w § 2 ust. 2 nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz ekspertom, o których mowa w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990,
z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 9.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 10.

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części,
z części 46 – Zdrowie, działu – 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-02-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3890 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.