nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnejDz.U.03.63.589

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 9 kwietnia 2003 r.
w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Świadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, zwanej dalej „ustawą”, są udzielane:
  1) dostępnymi metodami i środkami zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej;
  2) zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
  3) z należytą starannością;
  4) z poszanowaniem praw pacjenta.

§ 2.

Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, zwany dalej „świadczeniodawcą”, zapewnia należytą organizację i dostępność do udzielanych świadczeń zdrowotnych na warunkach określonych w umowie o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zwanej dalej „umową”.

§ 3.

1. Świadczeniodawca zapewnia rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia:
  1) osobistego;
  2) telefonicznego;
  3) za pośrednictwem osoby trzeciej.

2. Świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej udzielane są, o ile to możliwe, w dniu zgłoszenia.

3. Świadczenia zdrowotne w przypadkach nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia udzielane są niezwłocznie.

4. Świadczeniodawca umieszcza w miejscu ogólnie dostępnym informacje o:
  1) godzinach pracy osób udzielających świadczeń zdrowotnych;
  2) sposobie rejestracji pacjentów;
  3) sposobie informowania pacjentów o przewidywanym terminie i godzinie udzielenia świadczenia zdrowotnego.

5. W przypadku zmiany terminu lub godziny udzielenia świadczenia zdrowotnego świadczeniodawca informuje o tym pacjenta w sposób ustalony w ust. 4 pkt 3.

§ 4.

1. Świadczeniodawca prowadzi rejestr ubezpieczonych oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, zwany dalej ,,rejestrem”.

2. W przypadku braku możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia świadczeniodawca:
  1) umieszcza w rejestrze imię i nazwisko ubezpieczonego oraz jego numer PESEL;
  2) określa w rejestrze, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i stanem zdrowia pacjenta, kolejność udzielania świadczeń zdrowotnych;
  3) comiesięcznie przekazuje Narodowemu Funduszowi Zdrowia, zwanemu dalej „Funduszem”, informacje o liczbie ubezpieczonych oczekujących na udzielenie świadczenia i czasie oczekiwania;
  4) informuje ubezpieczonego o czasie oczekiwania na świadczenie zdrowotne oraz kryteriach, które zdecydowały o jego miejscu w rejestrze.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do świadczeń zdrowotnych udzielanych w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 3.

4. W przypadku braku możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w umowie z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy lub spowodowanego wystąpieniem siły wyższej, świadczeniodawca zapewnia pacjentom, o których mowa w § 3 ust. 3, udzielenie świadczeń zdrowotnych przez inny podmiot uprawniony do udzielania tych świadczeń. W takim przypadku świadczeniodawca dokonuje bezpośrednio z innym podmiotem uprawnionym do udzielania świadczeń zdrowotnych, który udzielił świadczenia, rozliczenia kosztów udzielonych świadczeń, których zakres określa umowa zawarta z Funduszem.

§ 5.

Świadczenia zdrowotne są udzielane przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

§ 6.

1. Świadczenia zdrowotne są udzielane w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym określonym w odrębnych przepisach.

2. Świadczeniodawca posiada tytuł prawny do pomieszczeń, w których udziela świadczeń zdrowotnych.

3. Świadczenia zdrowotne udzielane są przy użyciu aparatury i sprzętu medycznego właściwych dla rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, wprowadzonych do obrotu i do używania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 7.

1. Świadczeniodawca jest obowiązany:

  1) udzielać Funduszowi na jego wniosek informacji związanych z wykonywaniem umowy;
  2) zamieszczać numer umowy na wszystkich dokumentach związanych z wykonywaniem umowy;
  3) informować ubezpieczonych o godzinach i miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, a w przypadku udzielania świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – również o sposobie zabezpieczenia dziennej i nocnej pomocy wyjazdowej;
  4) umieszczać w sposób widoczny w miejscu ogólnie dostępnym na zewnątrz budynku, w którym są udzielane świadczenia zdrowotne, informację o tym, że udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy;
  5) zamieszczać na tablicy ogłoszeń w miejscu, w którym udziela świadczeń zdrowotnych:
    a) informację o warunkach i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy,
    b) imiona i nazwiska osób udzielających świadczeń zdrowotnych oraz informację o godzinach i miejscu ich udzielania, a w przypadku udzielania świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – również o sposobie zabezpieczenia dziennej i nocnej pomocy wyjazdowej,
    c) informację o nieobecności i zastępstwach osób udzielających świadczenia zdrowotne,
    d) informację na temat trybu składania i przyjmowania skarg i wniosków ubezpieczonych,
    e) wykaz badań diagnostycznych wykonywanych na podstawie skierowania lekarza lub felczera podstawowej opieki zdrowotnej,
    f) adres i telefony do Rzecznika Praw Pacjenta,
  g) treść Karty Praw Pacjenta.

2. Jeżeli świadczeniodawca udziela świadczeń zdrowotnych w miejscu, w którym świadczenia zdrowotne są udzielane także przez podmioty, które nie zawarły umowy z Funduszem, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3 – 5, powinny jednoznacznie identyfikować świadczeniodawcę.

§ 8.

Jeżeli umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych nie stanowi inaczej przeniesienie na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody Funduszu.

§ 9.

1. Świadczeniodawcy przysługuje wynagrodzenie od Funduszu z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy.

2. Wynagrodzenie wypłaca się świadczeniodawcom w okresach miesięcznych z dołu za świadczenia zdrowotne udzielone ubezpieczonym w okresie objętym rozliczeniem.

3. Fundusz wypłaca wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionych dokumentów stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia.

§ 10.

1. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporu pomiędzy stronami umowy, decyzje w kwestiach spornych podejmuje, w terminie 7 dni od dnia wszczęcia sporu, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu w granicach udzielonego upoważnienia.

2. Świadczeniodawca może odwołać się od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu do Zarządu Funduszu w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o sposobie rozstrzygnięcia kwestii spornej.

3. Zarząd Funduszu rozpatruje sprawę w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania i niezwłocznie udziela świadczeniodawcy odpowiedzi na piśmie.

4. Przepisy ust. 1- 3 nie wykluczają rozstrzygnięcia sporu na drodze sądowej.

§ 11.

1. Zażalenie świadczeniodawcy na czynności organów Funduszu dotyczące realizacji umowy rozpatruje, w terminie 7 dni, Prezes Funduszu.

2. Zażalenie, o którym mowa w ust. 1, składa się wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego Funduszu.

3. W przypadku nieuwzględnienia zażalenia przez Prezesa Funduszu świadczeniodawcy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie. Wniosek ten jest rozpatrywany niezwłocznie przez Prezesa Funduszu.

§ 12.

1. Ubezpieczony dokonuje wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej poprzez złożenie deklaracji wyboru, o której mowa w art. 114 ust. 2 ustawy, u świadczeniodawcy, który udziela świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Deklaracja, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do wypłaty przez Fundusz wynagrodzenia z tytułu umowy, jeżeli wynagrodzenie to przysługuje według zryczałtowanej stawki za ubezpieczonego.

3. Przy kolejnym wyborze lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej do deklaracji wyboru dołącza się, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, pisemną rezygnację z poprzedniego wyboru. Nowo wybrany lekarz, pielęgniarka lub położna podstawowej opieki zdrowotnej samodzielnie albo za pośrednictwem świadczeniodawcy, u którego udziela świadczeń zdrowotnych, przekazuje jeden egzemplarz rezygnacji dotychczasowemu lekarzowi, pielęgniarce lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

§ 13.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umów zawartych na podstawie przepisów dotychczasowych, z wyjątkiem § 4 ust. 1 - 3.

§ 14.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-04-09
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 9440 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.