nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych produktów leczniczychDz.U.03.76.682

ROZPORZADZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie dopuszczenia do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych produktów leczniczych.

Na podstawie art. 71 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r.- Prawo farmaceutyczne (Dz. U Nr 126, poz. 1381 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141 poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
  1) kryteria klasyfikacji produktów leczniczych, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych, do wykazów poszczególnych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz w punktach aptecznych ;
  2) wykaz produktów leczniczych, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych, dopuszczonych do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz w punktach aptecznych .

§ 3.

Ustala się kryteria klasyfikacji produktów leczniczych, dopuszczonych do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.

1.Do obrotu w :
  1) sklepach zielarsko-medycznych dopuszcza się produkty lecznicze wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia;
  2) sklepach zielarsko-drogeryjnych dopuszcza się produkty lecznicze wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia;
  3) sklepach ogólnodostępnych dopuszcza się produkty lecznicze wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 5.

Do obrotu w punktach aptecznych dopuszcza się produkty lecznicze wydawane:
  1) bez recepty lekarskiej;
  2) wyłącznie z przepisu lekarza oznaczone symbolem „Rp.”;
  3) również bez recepty w ilości jednego najmniejszego opakowania oznaczone symbolem„Rp.•”,
wymienione w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ( Dz. U. Nr 126, poz. 1379 oraz z 2002 r. Nr 152, poz. 1263 ) , z wyłączeniem produktów leczniczych wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 6.

W placówkach obrotu pozaaptecznego dopuszcza się do obrotu produkty lecznicze umieszczone na wykazach stanowiących załączniki nr 2-4 do niniejszego rozporządzenia występujące pod inna nazwą, jeżeli zmiana tej nazwy została dokonana po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w drodze decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, wydanego dla tych produktów na podstawie art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne.

§ 7.

Do czasu wydania wykazu, o którym mowa w § 5, do obrotu w punktach aptecznych dopuszcza się produkty lecznicze, wydawane w przypadkach określonych w § 5 pkt 1-3 , wymienione w "Urzędowym Wykazie Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce” – według stanu na dzień 30 września 2002 r. wydawanym na podstawie art. 18 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej ( Dz. U. Nr 105, poz. 452, z 1993r. Nr 16, poz.68 i Nr 47, poz. 211, z 1996r. Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 152, Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 106,poz. 668, z 1999r. Nr 70, poz. 778, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 599, Nr 96, poz. 1056 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001r. Nr 123, poz. 1350), z wyłączeniem produktów leczniczych wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia

§ 8.

Placówki obrotu pozaaptecznego oraz punkty apteczne, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi, dostosują, do 30 czerwca 2003 roku, swoją działalność do wymagań określonych w rozporządzeniu.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U Nr 93, poz. 833)
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2001r. w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami ( Dz. U Nr 116, poz. 1249 oraz z 2002r. Nr 158, poz. 1319), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2003r. na podstawie art. 27 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -Przepisy wprowadzające ustawę Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie rejestracji produktów leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych ( Dz. U. Nr 126, poz. 1382 i Nr 154, poz. 1801 oraz z 2002r. nr 32, poz. 300 i Nr 152, poz. 1266)Załączniki:
Załącznik 1.
część A.
  - plik w formacie *doc
  - plik w formacie *zip
częśc B.
  - plik w formacie *doc
  - plik w formacie *zip

Załącznik 2.
  - plik w formacie *doc
  - plik w formacie *zip

Załącznik 3.
  - plik w formacie *doc
  - plik w formacie *zip

Załącznik 4.
  - plik w formacie *doc
  - plik w formacie *zip

Załącznik 5.
  - plik w formacie *doc
  - plik w formacie *zip
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-03-27
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 6137 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.