nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz trybu potwierdzania tego skierowania przez Narodowy Fundusz ZdrowiaDz.U.03.83.733

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 9 kwietnia 2003 r.
w sprawie sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz trybu potwierdzania tego skierowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) zarządza się,
co następuje:
§ 1.

1. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, zwane dalej "skierowaniem", wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

2. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie, biorąc pod uwagę:
  1) aktualny stan zdrowia ubezpieczonego;
  2) brak przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego;
  3) wpływ leczenia uzdrowiskowego, w szczególności warunków naturalnych (surowców leczniczych, klimatu, morza, mikroklimatu), na stan zdrowia ubezpieczonego;
  4) dotychczasowy przebieg i wyniki leczenia uzdrowiskowego, o ile ubezpieczony z takiego leczenia korzystał.

3. W skierowaniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego może wskazać, po uwzględnieniu wskazań i przeciwwskazań do leczenia w danym uzdrowisku, miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego. Wskazania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie wiążą oddziału wojewódzkiego Funduszu.

4. Skierowanie przesyła się do oddziału wojewódzkiego Funduszu w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE” umieszczonym w lewym dolnym rogu koperty pod adresem odbiorcy.

§ 2.

1. Po otrzymaniu skierowania przez oddział wojewódzki Funduszu, komórka organizacyjna właściwa w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego dokonuje jego rejestracji nadając skierowaniu kolejny numer.

2. Po rejestracji skierowania, lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, zwany dalej „lekarzem specjalistą”, zatrudniony w komórce organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, dokonuje weryfikacji skierowania, pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego.

3. Lekarz specjalista może zażądać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie, dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentacji medycznej niezbędnej do ustalenia rodzaju i zakresu leczenia uzdrowiskowego, uzupełnienia lub aktualizacji tej dokumentacji oraz przeprowadzenia dodatkowych badań.

4. Lekarz specjalista po dokonaniu weryfikacji skierowania na leczenie uzdrowiskowe w przypadkach, o których mowa w ust. 3, zwraca dokumentację medyczną lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie. Dokumentację zwraca się w zamkniętej kopercie.

§ 3.

1. Oddział wojewódzki Funduszu potwierdza skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, jeżeli:
  1) lekarz specjalista stwierdził celowość skierowania;
  2) są miejsca w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, przewidziane w umowach z tymi zakładami.

2. Potwierdzając skierowanie oddział wojewódzki Funduszu określa rodzaj leczenia uzdrowiskowego i jego tryb, wyznacza odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego oraz datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania.

3.Oddział wojewódzki Funduszu doręcza ubezpieczonemu potwierdzone skierowanie nie później niż w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

§ 4.

1. Skierowanie, którego oddział wojewódzki Funduszu nie potwierdził z powodu niewskazania przez lekarza specjalistę celowości skierowania, jest zwracane lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego, który je wystawił, wraz z podaniem przyczyny odmowy potwierdzenia skierowania.

2. O niepotwierdzeniu skierowania oddział wojewódzki Funduszu zawiadamia ubezpieczonego.

3. Na niepotwierdzenie skierowania przez oddział wojewódzki Funduszu nie przysługuje odwołanie.

§ 5.

1. Skierowanie, którego oddział wojewódzki Fundusz nie potwierdził z powodu braku miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, składane jest do dokumentacji prowadzonej przez ten oddział.

2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, podlega potwierdzeniu na warunkach określonych w § 7 ust. 3.

3. O przyczynie niepotwierdzenia, o której mowa w ust. 1, oraz warunkach potwierdzenia skierowania określonych w § 7 ust. 3, oddział wojewódzki Funduszu zawiadamia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie, oraz ubezpieczonego.

§ 6.

1. Skierowanie powinno być rozpatrzone przez oddział wojewódzki Funduszu w terminie 30 dni od daty jego wpływu do Funduszu. Termin ten może być przedłużony w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 3, nie więcej jednak niż o 14 dni.

2. Skierowanie wraz z wynikami badań dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 3, jest ważne 12 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia.

§ 7.

1. Oddział wojewódzki Funduszu prowadzi listę ubezpieczonych, którzy nie uzyskali potwierdzenia skierowania z przyczyny, o której mowa w § 5 ust. 1.

2. Lista ubezpieczonych zawiera:
  1) imię i nazwisko ubezpieczonego;
  2) nr PESEL;
  3) numer skierowania nadany podczas rejestracji przez komórkę organizacyjną, o której mowa w § 2 ust.1.

2. Ubezpieczony ma prawo do informacji o swojej kolejności na liście ubezpieczonych, o której mowa w ust.1.

3. Oddział wojewódzki Funduszu potwierdza skierowanie wystawione ubezpieczonemu, który znajduje się na liście, o której mowa w ust. 1, w pierwszej kolejności, jeżeli są miejsca w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, przewidziane w umowach z tymi zakładami.

§ 8.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobów i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzania tego skierowania przez Kasę Chorych (Dz. U. Nr 166 poz. 1262 oraz z 2001 r. Nr 74 poz. 798).

§ 9.

Skierowania potwierdzone na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują swą ważność i nie wymagają dodatkowego potwierdzenia przez oddział wojewódzki Funduszu.

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Załączniki do dokumentu : zal_skieruzdrow.doc zal_skieruzdrow.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-04-09
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 8137 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.