nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków rady społecznej oraz regulaminu działania rady społecznej



Dz.U.03.55.494

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 25 marca 2003 r.
w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków rady społecznej oraz regulaminu działania rady społecznej

Na podstawie art. 46 ust. 9 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r.
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, zwanej dalej „ustawą” składają pisemne wnioski o powołanie członków rady społecznej, zwanej dalej „Radą”, co najmniej 30 dni przed upływem kadencji poprzedniej Rady. Do wniosku dołącza się uzasadnienie, dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w art. 46 ust. 3 ustawy oraz zgodę kandydata na pełnienie funkcji członka Rady.

2. W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady przed upływem kadencji wniosek,
o którym mowa w ust. 1, składa się niezwłocznie po uzyskaniu informacji o tym fakcie.

§ 2.

W przypadku powołania na pierwszą kadencję podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy składają wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia
w życie rozporządzenia.

§ 3.

Regulamin działania Rady określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


Załącznik do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia .................. poz. .......


REGULAMIN DZIAŁANIA RADY

§ 1.

Regulamin określa sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał Rady.

§ 2.

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, zwany dalej „Przewodniczącym”.

2. Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego wybierają członkowie Rady ze swojego składu, na pierwszym posiedzeniu.

§ 3.

Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezes Funduszu nie później niż w terminie 21 dni od jej powołania.

§ 4.

1. Posiedzenia Rady zwoływane są w razie potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej pięciu członków Rady.

§ 5.

1. Posiedzenie Rady odbywa się najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia wniosku,
o którym mowa w § 4 ust. 2.

2. Przewodniczący zawiadamia członków Rady o terminie posiedzenia, nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

3. Przewodniczący przesyła członkom Rady porządek obrad oraz niezbędne dokumenty dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia w terminie, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadkach nie cierpiących zwłoki posiedzenie Rady może być zwołane w terminie 3 dni od złożenia stosownego wniosku Przewodniczącemu. W takim przypadku Przewodniczący zawiadamia członków Rady o terminie posiedzenia na 2 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 6.

Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.

§ 7.

1. W sprawach należących do jej zadań, Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwały na posiedzeniach.

2. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

3. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków Rady.

4. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5. Uchwały podpisuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.

§ 8.

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.

2. Protokół powinien zawierać:
  1) numer kolejny protokołu;
  2) datę i miejsce posiedzenia;
  3) porządek obrad;
  4) listę obecnych osób;
  5) treść podjętych uchwał wraz z wynikiem głosowania;
  6) zdanie odrębne, w przypadku jego zgłoszenia.

3. Do protokołu załącza się tekst podjętych uchwał.

4. Protokół posiedzenia Rady, po jego przyjęciu przez Radę, podpisują osoba, która przewodniczyła obradom oraz protokolant.

5. Członkowi Rady przysługuje prawo zgłaszania uwag do treści protokołu.

§ 9.

1. Rada może powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe w celu opracowania projektu opinii lub stanowiska Rady w sprawach należących do jej kompetencji.

2. Pracą zespołu problemowego kieruje przewodniczący zespołu, powołany przez Radę.

3. Termin i zakres przedmiotowy spotkań zespołu ustala przewodniczący zespołu.

§ 10.

Obsługę administracyjno – techniczną Rady zapewnia oddział wojewódzki Funduszu.




Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-03-25
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4163 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.