nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadańDz.U.03.55.493

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 25 marca 2003 r.
w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań.

Na podstawie art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej „zamawiającym”, ogłoszenie o konkursie ofert albo ogłoszenie o rokowaniach zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „oddziałem”, na stronie internetowej oddziału oraz w siedzibie właściwych miejscowo okręgowych izb zrzeszających zawody medyczne. Zamawiający może opublikować ogłoszenie w inny sposób, w szczególności w lokalnym dzienniku prasowym.

2. Zamawiający wraz z ogłoszeniem o rokowaniach wysyła zaproszenie do rokowań.

3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „postępowaniu” należy przez to rozumieć konkurs ofert lub rokowania.

§ 2.

1. W ogłoszeniu o konkursie ofert określa się:
  1) nazwę i siedzibę zamawiającego;
  2) przedmiot konkursu ofert oraz jego wartość;
  3) kwalifikacje wymagane od podmiotów ubiegających się o zawarcie umowy;
  4) miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz szczegółowymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu ofert; termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia;
  5) miejsce i termin składania ofert nie krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia;
  6) miejsce i termin otwarcia ofert;
  7) miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert;
  8) zastrzeżenie o prawie do odwołania konkursu ofert oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert;
  9) informację o możliwości składania skarg, protestów i odwołań.

2. W ogłoszeniu o rokowaniach określa się:
  1) nazwę i siedzibę zamawiającego;
  2) przedmiot rokowań oraz jego wartość;
  3) kwalifikacje wymagane od podmiotów ubiegających się o zawarcie umowy;
  4) miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia rokowań;
  5) nazwę i adres zamieszkania albo adres siedziby podmiotów zaproszonych do rokowań.

3. W zaproszeniu do rokowań należy zamieścić informacje, o których mowa w ust. 2, a ponadto określić w szczególności:
  1) miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami dotyczącymi przedmiotu rokowań oraz szczegółowymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie rokowań; termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia;
  2) miejsce i termin składania ofert nie krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia;
  3) miejsce i termin przeprowadzenia rokowań;
  4) zastrzeżenie o prawie do odwołania rokowań oraz do zmiany terminu przeprowadzenia rokowań i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia rokowań;
  5) informację o możliwości składania skarg, protestów i odwołań.

§ 3.

Zamawiający przygotowuje wzór lub formularz oferty, a oferent składa ofertę zgodnie z tym wzorem lub formularzem.

§ 4.

1. Oferty składa się, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach lub paczkach w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert albo zaproszeniu do rokowań.

2. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez zamawiającego i podmioty biorące udział w postępowaniu wymagają formy pisemnej.

3. Za zachowanie formy pisemnej uważa się także zapis treści czynności w protokole przeprowadzenia postępowania.

§ 5.

1. W celu przeprowadzenia postępowania zamawiający powołuje komisję w składzie, co najmniej 3 pracowników oddziału i wyznacza spośród nich przewodniczącego.

2. Członkiem komisji nie mogą być osoby, które:
  1) są podmiotem ubiegającym się o zawarcie umowy, pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z takim podmiotem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo członkami organów osób prawnych biorących udział w postępowaniu;
  2) pozostają z podmiotem ubiegającym się o zawarcie umowy w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności, lub w takim stosunku pozostaje ich małżonek.

3. Członkowie komisji po otwarciu ofert składają oświadczenia, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w ust. 2.

4. Wyłączenia członka komisji i powołania nowego członka komisji może dokonać zamawiający z urzędu lub na wniosek członka komisji albo podmiotu ubiegającego się o zawarcie umowy.

§ 6.

1. W toku postępowania komisja może żądać od podmiotów ubiegających się o zawarcie umowy złożenia wyjaśnień dotyczących przeprowadzanego postępowania.

2. Komisja ma prawo przeprowadzenia kontroli w celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości danych zawartych w ofercie, a także zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających dane i informacje przekazane w toku postępowania przez podmioty ubiegające się o zawarcie umowy.

§ 7.

Komisja sporządza protokół z przebiegu postępowania, który powinien zawierać w szczególności:
  1) oznaczenie miejsca i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia postępowania;
  2) imiona i nazwiska członków komisji;
  3) wykaz podmiotów ubiegających się o zawarcie umowy;
  4) wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem;
  5) wnioski i oświadczenia członków komisji oraz podmiotów ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania;
  6) wskazanie najkorzystniejszej oferty lub ofert albo ustalenie, że wszystkie oferty zostały odrzucone;
  7) informację o odczytaniu protokołu;
  8) podpisy członków komisji oraz protokolanta.

§ 8.

Zamawiający odwołuje komisję po ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania. Z dniem odwołania komisja ulega rozwiązaniu.

§ 9.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie konkursu ofert na zawieranie przez Kasy Chorych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz. U. Nr 148, poz. 978 oraz z 1999 r. Nr 63, poz. 726)

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-03-25
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4092 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.