nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania sprawozdań z działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów grupy I-R lub słomy makowej oraz obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymiROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 13 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania sprawozdań z działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów grupy I-R lub słomy makowej oraz obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000r. Nr 20, poz. 256 i Nr 103, poz. 1097, z 2001r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje :

§ 1.

1. Sprawozdania z działalności w zakresie :
1) wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
2) przywozu z zagranicy lub wywozu za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów grupy I-R lub słomy makowej;
3) obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi
- obejmują okres jednego roku kalendarzowego.

2. Przedsiębiorcy oraz inne jednostki organizacyjne, które uzyskały zezwolenia na wykonywanie działalności, o których mowa w ust. 1, składają sprawozdania nie później niż ostatniego dnia lutego roku następującego po roku kalendarzowym, którego sprawozdanie dotyczy.

§ 2.

Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1, są składane Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu.

§ 3.

Sprawozdanie z działalności w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 :
1) pkt 1 – podpisuje osoba odpowiedzialna za wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie środków odurzających lub substancji psychotropowych;
2) pkt 2 i 3 – podpisuje osoba odpowiedzialna odpowiednio za wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie oraz przechowywanie i wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów grupy I-R i słomy makowej.

§ 4.

Sprawozdania z działalności w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, składane są na formularzu sprawozdawczym MZ-76, którego wzór określają przepisy o statystyce publicznej.

§ 5.

Sprawozdania obejmujące okres roku kalendarzowego 2002 składane są zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-01-13
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4234 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.