nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa ZdrowiaDz.Urz.MZ.09.04.20 → z dnia 15 maja 2009r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 15 maja 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia


Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 6, poz. 25, z późn. zm.3)), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9:
a) pkt 2a otrzymuje brzmienie:
,,2a) Departament Funduszy Europejskich (FE);’’;
b) po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:
,,2b) Departament Matki i Dziecka (MD);’’;
c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
,,10) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego (OKR);’’;

2) w § 10 w ust. 2 pkt 22 otrzymuje brzmienie:
,,22) współpraca z Departamentem Funduszy Europejskich w zakresie realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej w systemie wdrażania funduszy strukturalnych oraz innych europejskich programów pomocowych.’’;

3) w § 18:
a) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:
,,12a) prowadzenie spraw związanych z zasadami rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej;’’,
b) pkt 25 otrzymuje brzmienie:
,,25) prowadzenie prac w zakresie finansowania lub dofinansowania działalności wspomagającej badania jednostek naukowych i naukowo-badawczych resortu (DWB) w ramach środków corocznie przydzielanych Ministrowi przez ministra właściwego do spraw nauki ze środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę;’’;

4) w § 19a:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
,,Do podstawowych zadań Departamentu Funduszy Europejskich należy:’’,
b) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
,,1) realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej;
2) prowadzenie innych spraw z zakresu funduszy europejskich, w tym funduszy strukturalnych i programów pomocowych, w zakresie określonym przez Ministra;’’,
c) uchyla się pkt 3;


5) po § 19a dodaje się § 19b w brzmieniu:
,, § 19b. Do podstawowych zadań Departamentu Matki i Dziecka należy:
1) realizacja zadań związanych z profilaktyczną opieką nad kobietami ciężarnymi, w okresie okołoporodowym, noworodkami, niemowlętami, dziećmi w wieku przedszkolnym oraz dziećmi i młodzieżą szkolną;
2) inicjowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie opieki zdrowotnej nad osobami, o których mowa w pkt 1;
3) przygotowywanie analiz i opinii w zakresie związanym z opieką zdrowotną nad osobami, o których mowa w pkt 1;
4) prowadzenie spraw związanych z postanowieniami Konwencji o Prawach Dziecka oraz innych spraw związanych ze współpracą pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Światową Organizacją Zdrowia (WHO), Radą Europy oraz Unią Europejską w zakresie należącym do właściwości Departamentu;
5) prowadzenie spraw związanych z rozwojem sieci szkół promujących zdrowie oraz współpraca w realizacji programów rządowych, uwzględniających promocję zdrowia oraz edukację zdrowotną, jak również współdziałanie w tym zakresie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym;
6) realizacja zadań związanych z przepisami ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży;
7) realizacja zadań związanych ze zdrowiem prokreacyjnym, w tym leczeniem niepłodności m. in. z zastosowaniem procedury zapłodnienia pozaustrojowego oraz edukacją seksualną realizowaną w systemie ochrony zdrowia;
8) realizacja zadań związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą uprawiającymi sport oraz prowadzenie spraw związanych z medycyną sportową;
9) prowadzenie spraw z zakresu stomatologii;
10) prowadzenie spraw z zakresu zakupu szczepionek służących do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych oraz współpraca z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie realizacji założeń Programu Szczepień Ochronnych;
11) współpraca w zakresie właściwości Ministra z Rzecznikiem Praw Dziecka;
12) realizacja zadań w zakresie sprawowania przez Ministra nadzoru merytorycznego nad:
a) Ośrodkiem Diagnostyczno – Badawczym Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
b) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej w Warszawie.’’;

6) w § 20 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
,,12) prowadzenie spraw dotyczących stosunków własnościowych jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra.’’;

7) w § 21:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) współpraca z ministrem właściwym do spraw nauki w zakresie nadzoru nad wykonaniem i finansowaniem prac badawczych oraz prowadzenie spraw dotyczących zadań realizowanych w ramach działalności wspomagającej badania naukowe;’’,
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
,,7) współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego w zakresie opracowywania podstaw programowych i minimów programowych kształcenia w zawodach medycznych, z wyłączeniem zawodów pielęgniarki i położnej;’’,
c) w pkt 18:
- uchyla się lit. s,
- lit. t otrzymuje brzmienie:
,,t) Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny.’’.

8) w § 22:
a) w pkt 3 uchyla się lit. e,
b) po pkt 15a dodaje się pkt 15b w brzmieniu:
,,15b) prowadzenie we współpracy z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego spraw związanych ze szpitalami klinicznymi.’’,
c) w pkt 16 dodaje się lit. h i lit. i w brzmieniu:
,,h) Lecznicą – Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie,
i) Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy - Zdroju Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,’’;

9) w § 23:
a) uchyla się pkt 5,
b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
,,11) współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego w zakresie opracowywania standardów kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo;’’,
c) po pkt 14 dodaje się pkt 14a i 14b w brzmieniu:
,, 14a) pełnienie roli jednostki właściwej merytorycznie (beneficjenta systemowego) w zakresie wdrażania projektu systemowego ,,Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych’’ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013;
14b) współpraca z Departamentem Funduszy Europejskich oraz Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji w zakresie prowadzenia rozliczeń finansowo – księgowych projektu systemowego, o którym mowa w pkt 14a.’’;

10) w § 24:
a) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:
,,12a) weryfikacja i zatwierdzanie przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia sprawozdań w zakresie leków dla świadczeniobiorców, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;’’,
b) w pkt 13 dodaje się lit. c i lit. d w brzmieniu:
,,c) Agencją Oceny Technologii Medycznych w Warszawie,
d) Narodowym Instytutem Leków w Warszawie.’’;

11) w § 25:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,,1) planowanie, kontraktowanie, monitorowanie realizacji oraz rozliczanie pod względem merytorycznym programów zdrowotnych;’’,
b) uchyla się pkt 3,
c) uchyla się pkt 6,
d) uchyla się pkt 8,
e) w pkt 10 uchyla się lit. e i lit. g;

12) w § 27:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
,,Do podstawowych zadań Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego należy:’’;
b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
,,10) koordynowanie całokształtu przedsięwzięć organizacyjnych, polegających na opracowywaniu planów, w tym planów reagowania kryzysowego i programów, mających na celu optymalne wykorzystanie dostępnych sił i środków w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny, w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktury i przywracania jej pierwotnego charakteru.’’,
c) po pkt 10 dodaje się pkt 10a i 10b w brzmieniu:
,,10a) realizacja zadań związanych z nadzorem Ministra nad państwowym ratownictwem medycznym, w tym planowanie, kontraktowanie, monitorowanie realizacji oraz rozliczanie pod względem merytorycznym programów zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego;
10b) planowanie i dokonywanie podziału dotacji celowych w zakresie ratownictwa medycznego.’’,
d) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
,,11) realizowanie zadań w zakresie sprawowania przez Ministra nadzoru merytorycznego nad:
a) Centralną Bazą Rezerw Sanitarno – Przeciwepidemiologicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,
b) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ,,Lotnicze Pogotowie Ratunkowe’’ w Warszawie;’’;

13) w § 28:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
,,6) ustalanie i dokonywanie zmian w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w sytuacji określonej w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;’’,
b) pkt 13 i 14 otrzymują brzmienie:
,,13) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów leczenia cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych;
14) wykonywanie zadań związanych z zatwierdzaniem rozliczeń dotyczących finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ze środków budżetu państwa z części której dysponentem jest Minister, świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 oraz art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;’’,
c) dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
,,15) nadzór merytoryczny nad realizacją przez Narodowy Fundusz Zdrowia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom kierowanym na leczenie poza granicami kraju na podstawie art. 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.’’;

14) w § 29:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) koordynacja działań służących realizacji polityki Ministra w dziedzinie współpracy międzynarodowej;’’,
b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
,,15) koordynacja prac związanych z realizacją współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO);’’;

15) w § 30:
a) uchyla się pkt 3 - 6,
b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
,,13) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie zagadnień dotyczących odpadów medycznych, promieniowania jonizującego stosowanego w celach medycznych, a także medycyny pracy’’,
c) w pkt 15:
- uchyla się lit. c,
- uchyla się lit. g,
- lit. h otrzymuje brzmienie:
,,h) Ośrodkiem Readaptacyjno – Rehabilitacyjnym w Karczewie,’’,
- uchyla się lit. m i lit.n

16) w § 32:
a) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
,,14) organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 14 000 euro, w zakresie wspierania realizacji merytorycznych zadań komórek organizacyjnych (dział klasyfikacji budżetowej 851, rozdz. 85195);’’,
b) dodaje się pkt 20 w brzmieniu:
,,20) prowadzenie Rejestru Korzyści, o którym mowa w art. 39a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.’’;

17) w § 35 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
,,7) sprawowanie nadzoru nad działaniami promocyjnymi komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra.’’.

§ 2.

Dyrektorzy właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, dostosują regulaminy wewnętrzne podległych im komórek organizacyjnych
i przedłożą je do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Zdrowia,
w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.
3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2006 r. Nr 16, poz. 81 oraz z 2007 r. Nr 10, poz. 33 i 37, Nr 12, poz. 64 i Nr 15, poz. 81.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-05-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7406 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.