nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu i warunków ich stosowaniaDz.U.03.87.805

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 17 marca 2003 r.
w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu i warunków ich stosowania.

Na podstawie art. 9 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63 poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 i z 2002 r. Nr 135, poz. 1145) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Dozwolone substancje dodatkowe, ich funkcje technologiczne oraz substancje pomagające w przetwarzaniu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Warunki stosowania dozwolonych substancji dodatkowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Dozwolone substancje dodatkowe stosowane w procesie produkcji żywności przeznaczonej dla niemowląt i dzieci do 3 lat, oraz warunki ich stosowania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Warunki stosowania substancji pomagających w przetwarzaniu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2.

Dozwolonymi substancjami dodatkowymi nie są następujące składniki żywności:
  1) substancje przeznaczone do wód do picia, mineralizowanych i innych wód;
  2) produkty zawierające pektynę i pochodzące z wysuszonego miąższu jabłek, wysuszonych wytłoków z jabłek lub skórek owoców cytrusowych albo ich mieszaniny, otrzymane przez działanie rozcieńczonym kwasem, po którym następuje częściowa neutralizacja solami sodową i potasową („pektyna płynna”);
  3) baza gumy do żucia;
  4) białe lub żółte dekstryny, prażona lub dekstrynizowana skrobia, skrobia modyfikowana działaniem kwasów lub zasad, skrobia bielona, fizycznie modyfikowana skrobia i skrobia traktowana enzymami amylolitycznymi;
  5) chlorek amonu;
  6) plazma krwi, żelatyna spożywcza, hydrolizaty białkowe i ich sole, białka mleka i gluten;
  7) niespełniające funkcji substancji dodatkowych aminokwasy i ich sole, z wyjątkiem kwasu glutaminowego, glicyny, cysteiny i cystyny oraz ich soli;
  8) kazeina i kazeiniany;
  9) inulina.

§ 3.

Dozwolone substancje dodatkowe stosuje się zgodnie z ich funkcjami technologicznymi oraz w dawkach i na warunkach określonych w załącznikach nr 1 - 3 do rozporządzenia.

§ 4.

Dawki, określone rozdziałach 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz w załączniku nr 3 do rozporządzenia, stanowią maksymalne dopuszczalne ilości dozwolonych substancji dodatkowych w gotowych do spożycia środkach spożywczych przygotowanych według instrukcji producenta, natomiast dawki określone w rozdziale 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia stanowią maksymalne dopuszczalne ilości dozwolonych substancji dodatkowych w środkach spożywczych wprowadzanych do obrotu, chyba że przepisy załącznika stanowią inaczej.

§ 5.

Substancje pomagające w przetwarzaniu stosuje się zgodnie z ich funkcjami technologicznymi oraz na warunkach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 6.

1. Dozwolone substancje dodatkowe, dla których nie ustalono dopuszczalnych dawek, co wyrażono znakiem „-„ lub określeniem quantum satis, stosuje się w dawce najniższej, niezbędnej do osiągnięcia zamierzonego efektu technologicznego, zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną.

2. Dozwolone substancje dodatkowe nie mogą być stosowane w celu wprowadzania konsumenta w błąd co do jakości produktu.

§ 7.

W produkcji jednego środka spożywczego dopuszczalne jest stosowanie mieszaniny dozwolonych substancji dodatkowych, z zastrzeżeniem § 3 i 4.

§ 8.

Dozwolonych substancji dodatkowych, z wyjątkami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia, nie stosuje się do:
  1) żywności nieprzetworzonej,
  2) miodu pszczelego;
  3) niezemulgowanych olejów i tłuszczów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego;
  4) masła;
  5) mleka, pełnego, półtłustego i odtłuszczonego, pasteryzowanego i sterylizowanego, włączając sterylizację UHT oraz pasteryzowanej śmietany i śmietanki;
  6) niearomatyzowanych i bez dodatków smakowych, fermentowanych przetworów mlecznych zawierających żywe kultury bakterii;
  7) wód mineralnych i wód stołowych, wód źródlanych;
  8) kawy, z wyjątkiem aromatyzowanej kawy instant, i ekstraktów kawy;
  9) herbaty w liściach niearomatyzowanej;
  10) cukru białego, cukru białego rafinowanego, cukru białego przemysłowego, cukru płynnego, cukru płynnego inwertowanego, syropu inwertowanego, syropu glukozowego, syropu glukozowego odwodnionego, glukozy jednowodnej, glukozy bezwodnej;
  11) suchych makaronów z wyjątkiem makaronów bezglutenowych lub makaronów przeznaczonych do diet niskobiałkowych;
  12) maślanki naturalnej niearomatyzowanej lub bez dodatków smakowych, z wyjątkiem maślanki sterylizowanej.

§ 9.

Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się również do
dozwolonych substancji dodatkowych, które są używane w produkcji
środków spożywczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz. U. Nr 239, poz. 2050).

§ 10.

Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej tracą moc:
  1) § 36-39 i § 41 pkt 1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
  2) rozdział 2 w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 11.

Wymagania określone w § 5 w pkt 13 i w § 41 w pkt 3 w załączniku nr 2 do rozporządzenia stosuje się z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).


Załączniki:
zał1.doc , zał1.zip

zał2.1.doc , zał2.1.zip

zał2.2.doc , zał2.2.zip

zał2.3.doc , zał2.3.zip

zał2.4.doc , zał2.4.zip

zał2.5.doc , zał2.5.zip

zał2.6.doc , zał2.6.zip

zał3.doc , zał3.zip

zał4.doc , zał4.zip .
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-03-17
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 7573 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.