nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jak surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowegoDz.U.03.90.855

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jak surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego.

Na podstawie art. 57 ust. 5 pkt 2, 4 i 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz leków, które mogą być traktowane jak surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Opłata ryczałtowa za lek podstawowy wynosi 2,50 zł.

§ 3.

Opłata ryczałtowa za lek recepturowy wynosi 5 zł.

§ 4.

1. Opłata ryczałtowa, o której mowa w § 3, dotyczy:
  1) proszków dzielonych do 20 szt.;
  2) proszków nie dzielonych (prostych i złożonych) do 80 g;
  3) substancji stosowanych przy oznaczaniu krzywej cukrowej do 100 g;
  4) czopków, globulek, pręcików do 12 szt.;
  5) roztworów, mikstur, zawiesin, emulsji do 250 g;
  6) płynnych leków do stosowania zewnętrznego (o ile zawierają spirytus, ilość spirytusu 95% nie może przekroczyć 100 g) do 500 g;
  7) maści, kremów, mazideł, papek do 100 g;
  8) kropli do użytku wewnętrznego do 40 g;
  9) mieszanek ziołowych do 100 g;
  10) pigułek do 30 szt.;
  11) klein do 500 g;
  12) kropli do oczu i uszu oraz maści ocznych sporządzanych w warunkach aseptycznych do 10 g.

2. Opłata ryczałtowa dotyczy również postaci i ilości leków, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 7 oraz w pkt 6 w odniesieniu do leków niezawierających spirytusu, sporządzanych w warunkach aseptycznych.

§ 5.

Koszt sporządzenia w aptece leku recepturowego obejmuje:
  1) wartość użytych surowców farmaceutycznych wpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zamieszczonych w Farmakopei Polskiej, w tym leków gotowych:
    a) wymienionych w załączniku do rozporządzenia - w największych zarejestrowanych opakowaniach,
    b) innych leków niż określone w lit. a, pod warunkiem, że przepisana przez lekarza dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie;
  2) wartość opakowań;
  3) koszt wykonania leku recepturowego (taksa laborum).

§ 6.

1. Wartość użytych surowców farmaceutycznych i opakowań ustala się na podstawie ceny hurtowej. Do wartości opakowania nie wlicza się kosztów etykiet, korków, podkładek, pudełek do czopków i gałek.

2. Jeśli surowcem do wykonania leku recepturowego jest lek, o którym mowa w § 5 pkt 1, za cenę surowca uważa się cenę hurtową tego leku, z tym że w przypadku leku, o którym mowa:
  1) w § 5 pkt 1 lit. a - liczy się wartość użytej ilości leku, a w odniesieniu do ampułek - wartość całkowitej ilości jednostek zawartych w ampułce;
  2) w § 5 pkt 1 lit. b - liczy się wartość użytej jednostki dawkowania.

§ 7.

1. Koszt wykonania leku recepturowego ustala się w zależności od postaci leku i wynosi:
  1) 12,09 zł - dla postaci leków wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-11;
  2) 24,18 zł - dla postaci leków wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 12 i ust. 2.

2. Wysokość kosztu, o którym mowa w ust. 1, podlega waloryzacji w terminie od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy.

§ 8.

Do kosztu sporządzenia leku recepturowego dolicza się 25% marżę detaliczną.

§ 9.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego (Dz. U. Nr 156, poz. 1030 oraz z 1999 r. Nr 57, poz. 615).

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia( Dz. U. Nr 93, poz. 833).


Załącznik do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia .......... 2003 r. (poz. ...)


WYKAZ LEKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO SUROWCE FARMACEUTYCZNE PRZY SPORZĄDZANIU LEKÓW RECEPTUROWYCH.


1. Azulan liq.
2. Cardiamid liq.
3. Fenactil liq.
4. Hippocastani Intr.
5. Hyperici Succus, intr.
6. Insulinum Cristalisatum
7. Linomag liq.
8. Mentholum valerianicum liq.
9. Neospasmina liq.
10. Pabialgin liq.
11. Passispasmina liq.
12. Pini sir.
13. Pyralginum inj.
14. Tussipect sir.
15. Taraxaci succus
16. Urticae succus
17. Vit. A liq.
18. Vit. A+D3 liq.
19. Vit. D3 liq.
20. Vit. E liq.
21. Vit. B6 amp.
22. Vit. E amp.
23. Chlorhexidinum gluconicum 20% płyn
24. Aqua pro injectione inj. - 10 ml
25. Natrium chloratum isotonicum inj. 0,9% - 10 ml.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-04-24
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5801 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.