nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych warunków sanitarnych oraz wymagań w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie naturalnymi wodami mineralnymi i naturalnymi wodami źródlanymi.Dz.U.03.89.842

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 18 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczególnych warunków sanitarnych oraz wymagań w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie naturalnymi wodami mineralnymi i naturalnymi wodami źródlanymi.

Na podstawie art. 34 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63 poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135 poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
  1) otwór - miejsce czerpania wody z zasobu podziemnego z odwiertu lub samowypływu;
  2) ujęcie - zespół urządzeń służących do eksploatacji i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wody podziemnej czerpanej z jednego albo więcej otworów;
  3) zasób wody podziemnej - woda naturalnie zgromadzona w określonej przestrzeni podziemnej o charakterystycznym składzie mineralnym, związanym genetycznie z warunkami geologicznymi w tej przestrzeni;
  4) charakterystyczny skład mineralny - zestaw składników wody podziemnej takich jak:
    a) sód,
    b) potas,
    c) wapń,
    d) magnez,
    e) fluorki,
    f) chlorki,
    g) jodki,
    h) wodorowęglany,
    i) siarczany,
    j) dwutlenek węgla
- których zawartość decyduje o stopniu mineralizacji lub o kwalifikacji rodzajowej wody.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o wodzie bez bliższego określenia należy przez to rozumieć naturalne wody mineralne, naturalne wody źródlane, w tym wody stołowe.

§ 2.

1. Wymagania organoleptyczne, fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne dla wód, o których mowa w §1 ust. 2, w opakowaniach jednostkowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Naturalne wody mineralne i naturalne wody źródlane kwalifikuje się uwzględniając ich charakterystyczny skład mineralny.

3. Kryteria klasyfikacji naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Jakość zdrowotna wód z ujęcia, produkowanych i wprowadzanych do obrotu naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych, w tym wód stołowych określana jest na podstawie badań obejmujących badania wstępne, badania pełne wykonywane w związku z oceną i kwalifikacją wody, monitoring kontrolny i badania wykonywane w sytuacjach wyjątkowych - awaryjnych.

5. Wzorcowy zakres badań naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych, w tym wód stołowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

6. Naturalne wody mineralne mogą być objęte fakultatywnymi badaniami farmakologicznymi i klinicznymi w celu udokumentowania właściwości fizjologicznych wody.

§ 3.

1. W procesie produkcji wód w opakowaniach jednostkowych, stosuje się wodę pochodzącą z udokumentowanych zasobów podziemnych o naturalnym stabilnym składzie mineralnym, izolowanych nadkładem geologicznym chroniącym zasób wody od zanieczyszczeń.

2. Woda, o której mowa w ust. 1, musi być pierwotnie czysta, nie może zawierać zanieczyszczeń chemicznych i bakterii chorobotwórczych. W 1 ml wody z ujęcia dopuszcza się ogólną liczbę bakterii wyhodowanych na pożywce agarowej w temperaturze 220C ± 20C po 72 godzinach nieprzekraczającą 20 oraz wyhodowanych w temperaturze 360C ± 20C po 48 godzinach nieprzekraczającą 5.

3. Badanie wody w celu sprawdzenia jej czystości, o której mowa w ust. 2, wykonuje się w ciągu 8 godzin od momentu pobrania próbki z ujęcia, którą przechowuje się w temperaturze nieprzekraczającej 4ºC.

4. Woda przeznaczona do produkcji naturalnej wody mineralnej oraz naturalna woda mineralna w opakowaniu jednostkowym oprócz spełniania wymagań określonych w ust. 1 i 2, muszą zawierać w 1 litrze co najmniej:
  1) 1000 mg rozpuszczonych składników mineralnych, lub
  2) 250 mg dwutlenku węgla, lub
  3) jeden składnik mineralny o właściwościach odżywczych, określony w części IV załącznika nr 1 do rozporządzenia w podanym tam stężeniu.

5. Woda przeznaczona do produkcji naturalnej wody źródlanej musi spełniać warunki określone w ust. 1 i 2.

6. Naturalna woda źródlana, o której mowa w ust. 5, do której dodano określoną ilość naturalnej wody mineralnej lub określone sole mineralne, zawierające składniki określone w części IV załącznika nr 1 do rozporządzenia, z wyjątkiem jodków, w celu uzyskania wody o pożądanych właściwościach odżywczych jest wodą stołową.

§ 4.

1. Wody, o których mowa w § 3 ust. 4-6, mogą być wykorzystane do produkcji i dystrybucji wody w opakowaniach jednostkowych po uprzednim dokonaniu oceny oraz kwalifikacji rodzajowej wody przez Państwowy Zakład Higieny.

2. Ocenę i kwalifikację rodzajową wody wykonuje się na podstawie:
  1) danych geologicznych i hydrologicznych, określających pochodzenie i charakterystyczny skład mineralny wody z poszczególnych otworów a także warunki ochrony otworów przed zanieczyszczeniem określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm. 2));
  2) wyników badań fizykochemicznych i badań mikrobiologicznych wody z poszczególnych otworów oraz wody przygotowanej do rozlewania w opakowania jednostkowe wykonanych w zakresie podanym w części I załącznika nr 3 do rozporządzenia.

3. W przypadku wód stołowych ocenia się rodzaj i stężenie dodanych składników mineralnych.

4. Ocena i kwalifikacja rodzajowa wód, o których mowa w § 3 ust. 4-6, są ważne przez 5 lat od daty ich dokonania, jeżeli skład chemiczny wody i zawartość składników decydujących o charakterystyce i kwalifikacji rodzajowej wody nie uległy zmianie.

§ 5.

1. Woda przeznaczona do produkcji naturalnej wody mineralnej lub naturalnej wody źródlanej w opakowaniu jednostkowym, o określonej nazwie handlowej, może być czerpana z określonych zasobów wody podziemnej jednym lub kilkoma otworami, stanowiącymi ujęcie.

2. Dopuszczalne odchylenia od deklarowanej przez producenta na etykiecie zawartości charakterystycznych składników mogą wynosić nie więcej niż ± 20%.

3. Dopuszcza się łączenie naturalnych wód mineralnych pochodzących z różnych otworów, jeżeli woda czerpana z tych otworów spełnia te same wymagania chemicznej kwalifikacji, o których mowa w pkt 3-9 części IV załącznika nr 1 do rozporządzenia.

§ 6.

1. Każdy otwór albo ujęcie, z którego czerpie się naturalną wodą mineralną i naturalną wodę źródlaną powinno posiadać nazwę własną używaną w dokumentacji hydrologicznej, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, w ocenie i kwalifikacji rodzajowej wody oraz w dokumentacji z badań laboratoryjnych.

2. Z jednego otworu albo ujęcia można produkować wody, o których mowa w ust 1, w opakowaniu jednostkowym wyłącznie o jednej nazwie handlowej.

3. Jeżeli z otworu albo ujęcia, o których mowa w ust. 1, korzysta więcej niż jeden przedsiębiorca, wówczas każda woda w opakowaniu jednostkowym oznaczona jest taką samą nazwą handlową.

§ 7.

1. Wodę z otworu albo z ujęcia doprowadza się do rozlewni wyłącznie przy pomocy instalacji.

2. Ujęcie wody, a także instalacje doprowadzające wodę do rozlewania w opakowania jednostkowe muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie wody lub zmianę jej charakterystycznego składu mineralnego.

§ 8.

1. W procesie produkcji wód dopuszcza się:
  1) usuwanie składników nietrwałych takich jak związki żelaza i siarki poprzez filtrację poprzedzoną ewentualnie napowietrzaniem;
  2) usuwanie związków żelaza, manganu, siarki i arsenu z niektórych wód poprzez traktowanie powietrzem wzbogaconym w ozon w ilości niezbędnej do przeprowadzenia tego zabiegu;
  3) usuwanie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 nietrwałych składników;
  4) usuwanie z wody dwutlenku węgla albo jej nasycanie dwutlenkiem węgla;
  5) stosowanie światła ultrafioletowego w celu zabezpieczenia pierwotnej czystości wody, w związku z napowietrzaniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

2. Działania, o których mowa w ust. 1, mogą być stosowane, jeżeli nie spowodują pogorszenia jakości zdrowotnej i zmian charakterystycznego składu mineralnego wody, a w przypadku naturalnej wody mineralnej zmian stężenia składników określonych w części IV załącznika nr 1 do rozporządzenia, które stanowiły podstawę do kwalifikacji rodzajowej tej wody.

3. O działaniach, o których mowa w ust. 1, producent powiadamia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

4. Nie dopuszcza się:
  1) odgazowywania wody podziemnej, która wyłącznie ze względu na naturalną zawartość dwutlenku węgla została zakwalifikowana jako naturalna woda mineralna;
  2) dodawania środków bakteriostatycznych lub stosowania wszelkich innych zabiegów mogących zmienić własną mikroflorę naturalnej wody mineralnej.

§ 9.

1. Rozlewnie wód lokalizuje się możliwie najbliżej ujęcia wody, w specjalnie na ten cel przeznaczonym budynku lub jego wyodrębnionej części.

2. Rozlewnię wyposaża się w instalację doprowadzającą wodę z ujęcia i ciąg technologiczny, w którym odbywa się przygotowanie wody do rozlewania w opakowania jednostkowe.

3. Woda z ujęcia może być wykorzystana również do innych celów niż określone w ust. 2, pod warunkiem rozdziału poszczególnych instalacji w hydroforni.

4. Jeżeli ciąg technologiczny produkcji wody ma być wykorzystany również do rozlewania napojów bezalkoholowych państwowy powiatowy inspektor sanitarny, określa w drodze decyzji warunki:
  1) zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarnego ciągu technologicznego;
  2) dokumentowania systematycznie prowadzonej kontroli skuteczności procesów mycia i dezynfekcji ciągu technologicznego.

§ 10.

1. We wszystkich pomieszczeniach rozlewni zapewnia się warunki higieniczno-sanitarne wykluczające wtórne zanieczyszczenia wody podczas:
  1) gromadzenia wody w zbiorniku retencyjnym;
  2) napowietrzania wody i filtracji;
  3) nasycania wody dwutlenkiem węgla.

2. Materiały i wyroby mające bezpośredni kontakt z wodą spełniają wymagania określone w przepisach o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

§ 11.

1. Pojemność opakowań jednostkowych naturalnych wód mineralnych, zarówno nienasyconych oraz nasyconych dwutlenkiem węgla, a także pojemność opakowań naturalnych wód źródlanych i wód stołowych nasyconych dwutlenkiem węgla nie może przekroczyć 2 litrów.

2. Naturalne wody źródlane, w tym wody stołowe nie nasycane dwutlenkiem węgla mogą być rozlewane do opakowań jednostkowych różnego typu i pojemności, przy czym opakowania o pojemności większej niż 5 litrów należy zaopatrzyć w urządzenie dozujące wodę.

§ 12.

1. Wody przywożone z zagranicy w celu wprowadzenia do obrotu w opakowaniach jednostkowych podlegają ocenie i kwalifikacji rodzajowej, o których mowa w § 4, z uwzględnieniem:
  1) dokumentów wydanych przez właściwy organ kraju, z którego pochodzi dana woda;
  2) aktualnych wyników badań z kraju producenta w zakresie wymagań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych.

2. Główny Inspektor Sanitarny może czasowo ograniczyć lub zawiesić obrót wodami pochodzącymi z państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli wystąpi uzasadnione podejrzenie, że dana woda może spowodować zagrożenie dla zdrowia ludzi.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Główny Inspektor Sanitarny bezzwłocznie powiadamia Komisję Europejską oraz państwa członkowskie Unii Europejskiej podając powody podjętej decyzji.

§ 13.

Przepisy:
  1) § 2 ust. 5;
  2) § 8 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 4 pkt 2 w zakresie stosowania światła ultrafioletowego;
  3) § 12 ust. 2 i 3
- stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

§ 14.

Od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej wymogi określone w § 12 ust. 1 nie dotyczą wód przywożonych z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

§ 15.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 93, poz. 833).
2) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726, Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie szczególnych warunków i wymagań sanitarnych przy produkcji naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych w opakowaniach jednostkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 38), które utraciło moc w dniu w dniu 31 grudnia 2002 r. na podstawie art. 59 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362).

Załączniki do dokumentu : zal_warsanit.doc zal_warsanit.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-04-18
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5312 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.