nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywaniaDz.U.03.90.853
zmiana Dz.U.05.186.1564


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 22 kwietnia 2003 r.
w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznania zachorowania na chorobę zakaźną oraz podejrzenia lub stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej oraz sposobu ich przekazywania.

Na podstawie art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
  1) wzór formularza zgłoszenia podejrzenia zakażenia lub zachorowania albo rozpoznania choroby zakaźnej określonej w wykazie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach, zwanej dalej „ustawą”;
  2) wzór formularza zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na gruźlicę;
  3) wzór formularza zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na AIDS, kiłę, rzeżączkę, nierzeżączkowe zakażenia dolnych odcinków narządów moczowo-płciowych i inne chlamydiozy oraz rzęsistkowicę;
  4) wzór formularza zgłoszenia stwierdzenia lub podejrzenia, że zgon nastąpił z powodu choroby zakaźnej określonej w wykazie, o którym mowa w pkt 1;
  5) sposób przekazywania formularzy zgłoszeń, o których mowa w pkt 1 – 4.

§ 2.

Podejrzenia zachorowań oraz zachorowania na grypę zgłasza się w formie raportów zbiorczych, których wzór określają przepisy o statystyce publicznej.

§ 3.

Ustala się wzór formularza zgłoszenia:
  1) o którym mowa w § 1 pkt 1, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  2) o którym mowa w § 1 pkt 2, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
  3) o którym mowa w § 1 pkt 3, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 4;
  4) podejrzenia oraz rozpoznania zachorowania na AIDS i zakażenia HIV, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
  5) o którym mowa w § 1 pkt 4, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 4.

Formularze zgłoszeń określone w § 1 pkt 1 - 4, lekarz lub felczer przesyła w sposób zapewniający pełną ochronę przed ujawnieniem zawartych w formularzu informacji:
  1) pocztą, w kopertach opatrzonych wyraźnym adresem zwrotnym nadawcy i nadrukiem "poufne" lub
  2) elektronicznie, jako przesyłki kodowane, jeżeli pozwalają na to techniczne możliwości nadawcy i odbiorcy.

§ 5.

1. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny przekazuje otrzymane od lekarzy lub felczerów formularze zgłoszeń, o których mowa w § 1 pkt 4, odpowiednio powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym, wojewódzkim jednostkom specjalistycznym właściwym w zakresie gruźlicy i chorób płuc, jednostkom specjalistycznym właściwym w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową, w zależności od rodzaju rejestrowanych przez nie chorób.

2. Do przesyłania formularzy, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 4.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833)Załączniki

- załącznik nr 1 (*doc) , - załącznik nr 1 (*zip) ,

- załącznik nr 2 (*doc) , - załącznik nr 2 (*zip) ,

- załącznik nr 3 (*doc) , - załącznik nr 3 (*zip) ,

- załącznik nr 4 (*doc) , - załącznik nr 4 (*zip) ,

- załącznik nr 5 (*doc) , - załącznik nr 5 (*zip) .
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-04-22
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 9060 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.