nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów zachorowań na choroby zakaźne i dodatnich wyników badań laboratoryjnych oraz sporządzania raportów o zarejestrowanych przypadkachDz.U.03.90.854

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 22 kwietnia 2003 r.
w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów zachorowań na choroby zakaźne i dodatnich wyników badań laboratoryjnych oraz sporządzania raportów o zarejestrowanych przypadkach.

Na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
  1) sposób prowadzenia rejestrów:
    a) zachorowań na choroby zakaźne podlegające zgłoszeniu oraz dodatnich wyników badań laboratoryjnych, prowadzonych przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, zwane dalej „powiatowymi rejestrami zachorowań”,
    b) zachorowań na gruźlicę, AIDS, kiłę, rzeżączkę, nierzeżączkowe zakażenie dolnych odcinków narządów moczowo-płciowych i inne chlamydiozy oraz rzęsistkowicę, dodatnich wyników badań laboratoryjnych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby oraz zgonów z powodu chorób zakaźnych podlegających zgłoszeniu, prowadzonych przez państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych lub przez wskazane przez nich specjalistyczne jednostki, zwane dalej „wojewódzkimi rejestrami zachorowań”;
  2) wzory zbiorczych raportów zawierających dane liczbowe o wystąpieniu zachorowań na choroby zakaźne oraz dodatnich wynikach badań laboratoryjnych, o których mowa pkt 1 lit. a, sporządzanych przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych;
  3) wzory zbiorczych raportów zawierających dane liczbowe o wystąpieniu zachorowań na choroby zakaźne oraz dodatnich wynikach badań laboratoryjnych, o których mowa pkt 1 lit. a i b, oraz zgonów, o których mowa w pkt 1 lit. b, sporządzanych przez państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych lub wskazane przez nich specjalistyczne jednostki;
  4) terminy przekazywania raportów, o których mowa w pkt 2 - 3.

§ 2.

Treść oraz terminy publikowania sporządzanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego raportów krajowych o zachorowaniach i zgonach na choroby zakaźne, o których mowa w art. 23 ust. 7 ustawy, określają przepisy o statystyce publicznej.

§ 3.

1. Rejestry, o których mowa w § 1 pkt 1, prowadzi się w oparciu na podstawie zbioru oryginałów formularzy zgłoszeń, o których mowa w art. 20 ust. 10 ustawy, zgłoszeń podejrzeń zakażeń lub zachorowań na choroby zakaźne, rozpoznań zakażeń lub zachorowań na choroby zakaźne oraz podejrzeń lub stwierdzeń zgonów z powodu chorób zakaźnych.

2. Zgłoszenia, o których mowa w art. 20 ust. 3 – 6 ustawy, dotyczące jednej osoby, w tym zgłoszenie zakażenia lub podejrzenia zakażenia, zgłoszenie zachorowania lub podejrzenia zachorowania na chorobę zakaźną oraz zgłoszenie stwierdzenia zgonu lub podejrzenia zgonu z powodu choroby zakaźnej, traktuje się jako jedną pozycję rejestru.

3. Podmiot prowadzący rejestr, o którym mowa w ust. 1, umieszcza na otrzymanym formularzu zgłoszenia datę otrzymania zgłoszenia oraz jednostkowy numer pozycji w rejestrze (w skali roku).

§ 4.

1. Podmioty prowadzące rejestry, o których mowa w § 1 ust. 1, działając w porozumieniu z lekarzem lub felczerem, który dokonał zgłoszenia:
  1) weryfikują informacje zawarte w formularzach zgłoszeń pod względem formalnym i merytorycznym oraz uzupełniają ewentualne braki w formularzach zgłoszeń;
  2) uzupełniają informacje zawarte w formularzach zgłoszeń o dodatkowe informacje zebrane w trakcie dochodzenia lub nadzoru epidemiologicznego, w tym o wyniki badań laboratoryjnych;
  3) dokonują kwalifikacji zgłoszenia, zgodnej z definicją zachorowania na określoną chorobę zakaźną przyjętą na potrzeby nadzoru epidemiologicznego.

2. Wzmiankę dotyczącą dokonania kwalifikacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, podmiot, o którym mowa w ust. 1, odnotowuje w prowadzonym przez siebie rejestrze.

3. Na potrzeby nadzoru epidemiologicznego informacje znajdujące się w rejestrach, o których mowa w § 1 pkt 1, mogą być kopiowane.

§ 5.

Dane osobowe gromadzone w rejestrach mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby nadzoru epidemiologicznego.

§ 6.

Zakres informacji zbieranych w dochodzeniu epidemiologicznym oraz definicje przypadków zachorowań dla poszczególnych chorób określają odrębne przepisy.

§ 7.

1. Podmioty prowadzące rejestry, o których mowa w § 1 pkt 1, sporządzają odpowiednio raporty zbiorcze.

2. Wzory formularzy raportów, o których mowa w ust. 1, terminy ich przesyłania oraz adresatów raportów określają przepisy o statystyce publicznej.

3. Wzór formularza raportu o zgonach oraz podejrzeniach zgonów z powodu chorób zakaźnych, sporządzanych przez państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 8.

1. Państwowi powiatowi i państwowi graniczni inspektorzy sanitarni prowadzący rejestry, o których mowa w § 1 pkt 1, sporządzają dodatkowe okresowe raporty zbiorcze, które przesyłają państwowym wojewódzkim inspektorom sanitarnym.

2. Państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni na podstawie raportów, o których mowa w ust. 1, sporządzają okresowe raporty zbiorcze, które przesyłają Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu lub wskazanej przez niego jednostce specjalistycznej.

3. Wzór formularza raportów, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz terminy ich przesyłania są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

Załączniki do dokumentu : zal_rejestrzach01.doc zal_rejestrzach01.zip zal_rejestrzach02.doc zal_rejestrzach02.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-04-22
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 7751 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.