nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy - Prawo farmaceutyczneDz.Urz.MZ.09.04.16 → z dnia 15 maja 2009r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy - Prawo farmaceutyczne


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu ustawy - Prawo farmaceutyczne, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 ust. 2 i 4 pkt 1, 4 i 6 wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą: Przewodniczący Zespołu, Sekretarz Zespołu i Członkowie Zespołu.
2. Przewodniczącym Zespołu jest Krzysztof Tronczyński – ekspert zewnętrzny.
3. Sekretarzem Zespołu jest Anna Wijata – przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych.
4. Członkami Zespołu są:
1) Cezary Banasiński – ekspert zewnętrzny;
2) Marta Gromada – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia;
3) Tomasz Dziczkowski – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia;
4) Maria Głowniak – ekspert zewnętrzny;
5) Agata Maciejczyk – przedstawiciel Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
6) Zdzisław Mroczek – ekspert zewnętrzny;
7) Zbigniew Niewójt – przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego;
8) Grzegorz Rychwalski – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia;
9) Elżbieta Waniewska – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby, niebędące jego Członkami, zapraszane przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie projektu ustawy - Prawo farmaceutyczne.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:
1) nadzór nad pracami Zespołu;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, zadania określone w ust. 2, wykonuje osoba będąca Członkiem Zespołu, wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu.
4. Przewodniczący Zespołu przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, do zatwierdzenia, opracowany przez Zespół harmonogram prac Zespołu, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 6.

1. Zespół działa na posiedzeniach.
2. Decyzje Zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
4. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zespołu.
5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

§ 7.

1. Przewodniczący Zespołu może powoływać ze składu Zespołu podzespoły do realizacji określonych zadań lub wyznaczyć określone zadania poszczególnym Członkom Zespołu.
2. Z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, sporządza się pisemne stanowisko.

§ 8.

Po zakończeniu prac Zespołu Przewodniczący Zespołu przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, do zatwierdzenia, opracowany przez Zespół projekt ustawy - Prawo farmaceutyczne.

§ 9.

Zespół ulega rozwiązaniu po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia projektu, o którym mowa w § 8.

§ 10.

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia.

§ 11.

1. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność, z budżetu wewnętrznego Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.
2. Przewodniczącemu Zespołu, Sekretarzowi Zespołu oraz Członkom Zespołu może przysługiwać wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osób, które zadania Zespołu wykonują w ramach obowiązków służbowych.
4. Zamiejscowym Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4646 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.