nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiegoDz.Urz.MZ.09.04.19 → z dnia 15 maja 2009r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 maja 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-
epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 14, poz. 68, z 2006 r. Nr 17, poz. 88, z 2007 r. Nr 14, poz. 79 oraz z 2008 r. Nr 9, poz. 61) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do zarządzenia w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Dział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Dział Laboratoryjny;
3) Dział Nadzoru Sanitarnego;
4) Dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia;
5) Oddział Organizacyjno-Prawny;
6) Sekcja do Spraw Zapewnienia Jakości;
7) Sekcja Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej, Ochrony Zakładu i Zarządzania Kryzysowego;
8) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
9) Stanowisko Pracy do Spraw Kontaktów z Mediami;
10) Stanowisko Pracy do Spraw Kontroli Wewnętrznej;
11) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;
12) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
13) Stanowisko Pracy Koordynatora do Spraw Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych;
14) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
2) w załączniku nr 7 do zarządzenia w § 8 w ust. 1 uchyla się pkt 9;
3) w załączniku nr 13 do zarządzenia w § 8 w ust. 1 uchyla się pkt 3 i 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 234, poz. 1570.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-05-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4541 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.