nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w WarszawieDz.Urz.MZ.09.04.18 → z dnia 15 maja 2009r.
zmiana Dz.Urz.MZ.10.3.27


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 maja 2009 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie w składzie:
1) Pan Dawid Stachurski – przewodniczący Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) Pani Grażyna Choderna – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) Pani Jolanta Michałowska – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
4) Pani Jadwiga Łukasiak – członek Rady – przedstawiciel Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej;
5) Pani Marta Wawrzyk – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
6) Pani Monika Skomorowska – członek Rady – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2,
poz. 17).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-05-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4859 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.