nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie trybu udostępniania Narodowemu Funduszowi Zdrowia do kontroli recept zrealizowanych przez ubezpieczonych i związanych z tym informacjiDz.U.03.83.770


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie trybu udostępniania Narodowemu Funduszowi Zdrowia do kontroli recept zrealizowanych przez ubezpieczonych i związanych z tym informacji.

Na podstawie art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Kierownik apteki lub osoba upoważniona przez niego w formie pisemnej, udostępnia recepty do kontroli w sposób uporządkowany, uszeregowane według daty realizacji i pogrupowane według podmiotu obowiązanego do refundacji.

2. Dla celów kontroli wykonywanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej „Funduszem”, recepty udostępniane są przez aptekę przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym zostały zrealizowane.

§ 2.

1. Apteka obowiązana jest, na wniosek Funduszu, wydać recepty i dokumenty zawierające informacje związane z ich otaksowaniem.

2. Wydanie recept i dokumentów, o których mowa w ust. 1, może nastąpić nie wcześniej niż 30 dni od dnia ich realizacji i na okres nie dłuższy niż 30 dni.

3. Wydanie recept i dokumentów, o których mowa w ust. 1, odbywa się na podstawie pisemnego potwierdzenia przejęcia, określającego ilość i rodzaj recept, podpisanego przez kontrolującego i kierownika apteki lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 3.

Kierownik apteki lub osoba upoważniona przez niego, umożliwia sprawny i efektywny przebieg kontroli recept i dokumentów z nimi związanych, a w szczególności:
  1) udostępnia do wglądu recepty oraz inne dokumenty związane z wystawianiem, realizacją i przechowywaniem recept;
  2) udziela kontrolującemu ustnych lub pisemnych informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833)


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-04-30
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4826 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.