nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w WarszawieDz.Urz.MZ.09.06.29 → z dnia 9 lipca 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 6 lipca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.3)) zarządza się co następuje:

§ 1.

W § 9 w ust. 1 w pkt 2 załącznika do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 12, poz. 121, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1) lit. f otrzymuje brzmienie:
„f) Dział Promocji, Statystyki i Szkoleń,”;

2) po lit. o dodaje się lit. p w brzmieniu:
„p) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641 i Nr 98, poz. 817.
3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 1998 r., Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.
4) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2004 r. Nr 4, poz. 30 i Nr 7, poz. 70, z 2005 r. Nr 12, poz. 53, z 2006 r. Nr 13, poz. 64, z 2007 r. Nr 5, poz. 15 oraz z 2008 r. Nr 10, poz. 72.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4011 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.