nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystówDz.Urz.MZ.09.06.31 → z dnia 9 lipca 2009 r.

Zarządzenie
Ministra Zdrowia 1)

z dnia 9 lipca 2009 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Osoby, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. d – g, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia nadzorujący wykonywanie zadań przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia;
2) Wiceprzewodniczący Zespołu – Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia;
3) pozostali członkowie Zespołu:
a) Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia lub jego przedstawiciel,
b) Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia lub jego przedstawiciel,
c) trzech przedstawicieli Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia wyznaczonych przez Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,
d) Konsultanci Krajowi lub ich przedstawiciele w dziedzinach: chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej,
e) dwóch przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej, w tym jeden lekarz dentysta,
f) Przewodniczący: Towarzystwa Internistów Polskich, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” lub ich przedstawiciele,
g) dwóch przedstawicieli Kół Młodych Lekarzy, w tym jeden lekarz dentysta.


§ 3.

1. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu może powoływać ekspertów, spośród osób dysponujących specjalistyczną wiedzą lub doświadczeniem, w celu sporządzenia opinii lub ekspertyz.

§ 4.

1. Do zadań Zespołu należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, a w szczególności:
1) opracowanie szczegółowej koncepcji i listy umiejętności lekarzy i lekarzy dentystów;
2) wypracowanie projektu nowych standardów doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
2. Zespół przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt założeń, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 października 2009 r.
3. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przedstawienia i akceptacji założeń, o których mowa w ust.1.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Zespołu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) ustalanie porządku posiedzenia Zespołu;
4) planowanie i organizowanie prac Zespołu;
5) powoływanie zespołów problemowych do wykonania określonego zadania oraz powoływanie przewodniczących tych zespołów;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.


§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Z przebiegu posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje osoba prowadząca posiedzenie.
3. Decyzje Zespołu są podejmowane w formie uchwał, zwykłą większością głosów jego członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu lub osoby go zastępującej.
4. Decyzje Zespołu mogą być także podejmowane w trybie uzgodnień korespondencyjnych.
5. Zespół przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informacje o bieżącej działalności Zespołu nie rzadziej niż dwa razy do dnia wskazanego w § 4 ust. 2.

§ 7.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub upoważnionego przez niego członka Zespołu, udzielają Zespołowi pomocy przy wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 8.

1. Członkom Zespołu, a także innym osobom zaproszonym przez Przewodniczącego Zespołu, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Za sporządzenie opinii lub ekspertyzy, o której mowa w § 3 ust. 2, przysługuje wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy.
3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661)

§ 9.

Koszty działalności Zespołu finansowane są z budżetu państwa części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział – 85195 – Pozostała działalność.

§ 10

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 42, poz. 337.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3968 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.